Alle gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van tijdskredieten / schijven (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor de levering van werkplaatsuitrusting (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van XENTRY Pass Thru EU en XENTRY Diagnosis Lite (hierna "Open Shell-software") (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van applicaties en data-inhoud voor after sales (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor de aankoop van XENTRY Diagnosis Kit 4, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 en XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

Gebruiksvoorwaarden voor
Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent 

1. Algemene informatie

1.1 Het Mercedes-Benz B2B Connect-platform (hierna ‘B2B Connect’ genoemd) is een informatie- en handelsplatform dat informatie rond en toegang tot reparaties en service biedt, alsook originele onderdelen van Mercedes-Benz.

De klanten zullen - voor zover van toepassing in hun respectieve land - toegang hebben tot de onlineverkoop van originele onderdelen van Mercedes-Benz die worden aangeboden via het WebParts-systeem (hierna ‘WebParts' genoemd). WebParts geeft klanten de mogelijkheid om originele Mercedes-Benz onderdelen onafhankelijk op te zoeken, alsook de prijzen en beschikbaarheid van originele onderdelen te bekijken en ze te bestellen bij hun erkende Mercedes-Benz Partner. Daarnaast biedt WebParts klanten nog andere voordelen, zoals toegang tot verkoopactiviteiten van uw erkende Mercedes-Benz Partner en orderbeheer, inclusief templates.

Daarnaast krijgen klanten toegang tot de online distributie van reparatie- en service-informatie, die wordt uitgevoerd als onderdeel van B2B Connect, inclusief onderhoudsinformatie, diagnoseoplossingen, werkplaatsuitrusting (hierna ‘Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent’ genoemd).

B2B Connect, WebParts en Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Systemen’.

Ten slotte kunnen de klanten in het kader van B2B Connect een evaluatietool gebruiken die hen in staat stelt om de Systemen en de prestaties in dit verband te evalueren en feedback te geven (hierna ‘5*Rater’ genoemd).

1.2 De leverancier van de B2B Connect en WebParts is MB Nederland BV met maatschappelijke zetel te Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland (hierna ‘MB NL’ genoemd). De aanbieder van de Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent die beschikbaar zijn voor aankoop en gebruik via B2B Connect binnen de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of het Verenigd Koninkrijk is Mercedes-Benz AG met maatschappelijke zetel te Stuttgart (hierna ‘MBAG’ genoemd). Buiten deze gebieden is de leverancier van de Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent MB NL.

1.3 De Systemen behoren tot en worden technisch ondersteund door MBAG. De Systemen worden uitsluitend aangeboden aan en zijn bedoeld voor commerciële klanten in de betekenis van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), d.w.z. voor B2B en onafhankelijke aannemers die reparatie- en onderhoudsdiensten uitvoeren voor motorvoertuigen (hierna ‘Klanten’ genoemd). Het gebruik van de Systemen door eindklanten en consumenten is uitdrukkelijk niet toegestaan.

1.4 De toestemming om de Systemen te gebruiken hangt af van hun beschikbaarheid in elk land en van de aanvaarding van de aanvraag van de Klant tot toelating (zie registratieproces in art. 2.2 hieronder) door middel van een e-mail waarin de toelating wordt bevestigd. In zijn aanvraag tot toelating moet de Klant zijn organisatie en het adres van zijn organisatie alsook de naam en het e-mailadres van de Klantbeheerder opgeven. Bijkomende gebruikers van een organisatie kunnen uitsluitend worden aangemaakt door de Klantbeheerder. Per organisatie is slechts één beheerder toegestaan. Bovendien moeten de Klanten behoren tot de gemachtigde personen van het Systeem in kwestie. De voorwaarden om een geautoriseerde gebruiker te worden, worden hieronder uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Gebruiksvoorwaarden’ genoemd). Het louter aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden impliceert geen enkele aanspraak van de Klant op de terbeschikkingstelling van alle bovenvermelde Systemen.

1.5 Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de gebruiksregels van de Systemen voor de Klanten.

2. Technische vereisten, registratie en accounts, gebruiksbeleid, licentie 

2.1 Om de Systemen te kunnen gebruiken, hebben Klanten enkel een gewone pc/laptop en een browser nodig die compatibel is met de moderne webstandaarden.

2.2 Om de Systemen te gebruiken is een registratie en account via het UMAS-systeem van MBAG vereist. Voor de registratie en het aanmaken van een account gelden de gebruiksvoorwaarden en regels inzake gegevensbescherming voor UMAS. Zodra de Klant een dergelijk account heeft aangemaakt en hierover een bevestigingsmail heeft ontvangen via MBAG, is de Klant een geautoriseerde gebruiker van het B2B Connect-platform en de andere Systemen die via het platform toegankelijk zijn. Het gebruik van andere Systemen is echter onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en aanvullende kennisgevingen inzake gegevensbescherming zoals hieronder uiteengezet.

2.3 De Klant verbindt zich ertoe de accountgegevens die aan hem of zijn personeel (bv. zijn werknemers) zijn toegewezen niet bekend te maken aan onbevoegden (in het bijzonder aan personen buiten de organisatie van de Klant). MB NL sluit elke aansprakelijkheid uit voor misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord in de organisatorische eenheid van de Klant.

2.4 MB NL behoudt zich het recht voor om een Klant / een gebruiker van de Klant te blokkeren bij tekenen van oneigenlijk gebruik. Een gebruik wordt in het bijzonder als oneigenlijk beschouwd wanneer een Klant de Systemen of de daarin verstrekte informatie gebruikt buiten de beoogde gebruiksdoeleinden, het systeem gebruikt voor onwettige doeleinden of doeleinden die de rechten van MB NL of derden schenden of de Systemen gebruikt in strijd met aanvullende richtlijnen zoals bepaald door MB NL. Bijgevolg garandeert de Klant dat de door hem aan MB NL verstrekte gegevens in het bijzonder in verband met zijn aanvraag tot toelating onder art. 1.4 waar en volledig zijn. De Klant verbindt zich ertoe MB NL onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle toekomstige wijzigingen aan de verstrekte gegevens. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die de Klant verstrekt bij het aanmaken van bijkomende accounts voor geautoriseerde gebruikers. Daarnaast verbindt de Klant zich ertoe ervoor te zorgen dat de door hem gebruikte hardware en software voor het gebruik van B2B Connect, met inbegrip van werkstations, routers, datacommunicatiesystemen e.d. vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden enz. Met betrekking tot alle door de Klant geüploade gegevens verbindt de Klant zich ertoe ervoor te zorgen dat hij houder is van alle rechten in de geüploade gegevens en vrij over het gebruik kan beschikken, met inbegrip van het feit dat de geüploade gegevens niet bezwaard zijn met rechten van derden, die een dergelijk gebruik verbieden.

2.5 Onder voorbehoud van de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door de Klant, verleent MB NL of zijn contentproviders de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van B2B Connect, WebParts en Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent voor zijn eigen commerciële doeleinden. Alle rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, worden voorbehouden en behouden door MB NL of zijn licentiegevers. De Klant is niet gerechtigd derden buiten zijn organisatie toegang te verlenen tot B2B Connect. Dit geldt niet voor derden die namens de Klant operationele taken uitvoeren in verband met het gebruik van DSB. De Klant mag geen frames gebruiken of framingtechnieken toepassen om handelsmerken, logo’s of andere auteursrechtelijk beschermde informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van B2B Connect, WebParts of Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent bij te voegen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MB NL.

3. Beschikbaarheid van de diensten

3.1 Er kunnen onderbrekingen optreden als gevolg van noodzakelijk onderhoud van de website. Er kunnen onderbrekingen optreden als gevolg van overmacht of van andere oorzaken waarover MB NL geen controle heeft.

3.2 MB NL wijst erop dat
1) het technisch onmogelijk is om de Systemen te vrijwaren van welke fouten dan ook en dat de provider bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt,
2) fouten kunnen leiden tot een tijdelijke uitschakeling van de Systemen,
3) de beschikbaarheid van de Systemen afhankelijk is van voorwaarden en prestaties waarover MB NL geen controle heeft, zoals transmissiecapaciteit en telefoonverbindingen tussen de verschillende betrokken partijen. MB NL is niet verantwoordelijk voor storingen op dit gebied.

4. Verplichte gebruiksaanwijzing voor B2B Connect, B2B Connect Seller Center

B2B Connect biedt een service waarmee de Klant voertuigen kan aanmaken, zodat onderdelen en technische gegevens van het voertuig van de klant sneller kunnen worden gelokaliseerd. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat de Klant ermee akkoord om de eindklant alle relevante informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat de Klant het recht heeft om persoonsgegevens van een eindklant in deze context te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot het voertuigidentificatienummer (‘VIN’) van het voertuig van de eindklant, het voertuigregistratienummer en de naam van de eindklant, indien van toepassing, en dergelijke gegevens die worden ingevoerd.

Op verzoek kan de Klant ondersteuning krijgen van een vooraf geselecteerde erkende Mercedes-Benz Partner via het B2B Connect Seller Center (‘Seller Center’), dat de geselecteerde erkende Mercedes-Benz Partner in staat stelt om te ondersteunen bij klachten of andere verzoeken met betrekking tot B2B Connect en WebParts. Afhankelijk van de voorafgaande bevestiging krijgt de geselecteerde erkende Mercedes-Benz Partner toegang tot de serviceaanvragen van de klant (bv. tickets) om ondersteuning te bieden. Dergelijke ondersteuning wordt enkel geboden in de relatie tussen de Klant en de erkende Mercedes-Benz Partner en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die laatste. MB NL neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Seller Center door de erkende Mercedes-Benz Partner of voor bijkomende ondersteuning aan de Klant in het kader daarvan. Artikel 10 blijft echter onaangetast.

5. Verdere bepalingen voor het gebruik van WebParts

5.1 De Klant kan naar WebParts surfen via B2B Connect. Om onderdelen via WebParts aan te kopen, moet de Klant echter afzonderlijke gebruiksvoorwaarden aanvaarden en door de respectieve erkende Mercedes-Benz Partner worden geactiveerd voor online bestellingen. Daarna kan de Klant onderdelen rechtstreeks via WebParts aankopen bij erkende Mercedes-Benz Partners. Een dergelijke aankoop zal gebaseerd zijn op algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming of kennisgevingen van de erkende Mercedes-Benz Partner, die de contractpartner van de Klant is. De betaling wordt afzonderlijk uitgevoerd en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van de erkende Mercedes-Benz Partner.

5.2 De Klant kan onderdelen selecteren van de erkende Mercedes-Benz Partners en ze ophalen in een zogenaamd winkelwagentje door te klikken op de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.

5.3 Het aanbieden van onderdelen vormt geen juridisch bindende aanbiedingen in de zin van artikel 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging tot inschrijving (‘invitatio ad offerendum’). Wanneer een erkende Mercedes-Benz Partner en een Klant geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten, dient de Klant door te klikken op de knop ‘bestelling verzenden’ een bindende aanvraag in voor de aankoop van de onderdelen en wordt een contract geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de erkende Mercedes-Benz Partners de bestelling van een Klant aanvaarden door een orderacceptatie door te sturen. De orderacceptatie kan ofwel elektronisch worden verzonden door de erkende Mercedes-Benz Partner ofwel worden gegenereerd in WebParts zelf. In dit verband treedt MB NL enkel op als boodschapper van ontvangst voor de respectievelijke intentieverklaringen. Alvorens de bestelling in te dienen, kan de Klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken.

5.4 Als de Klant WebParts wil leren kennen, zal dit worden aangeboden door erkende Mercedes-Benz Partners. De bijbehorende handleidingen voor het systeem vindt u op www.mercedes-benz.nl/webparts.

5.5 Wanneer klanten via WebParts onderdelen bij de erkende Mercedes-Benz Partner bestellen, worden de gegevens van deze erkende Mercedes-Benz Partner, evenals de bijhorende kortingsinformatie van hun erkende Mercedes-Benz Partner in het systeem weergegeven. Bij het bestellen van onderdelen zal de erkende Mercedes-Benz Partner bestelgegevens ((aantal) bestelde onderdelen, bestelnummer) ontvangen, inclusief bedrijfsgegevens (naam en adres van de organisatie, gebruikersnaam, e-mail, telefoonnummer) die verwijzen naar de Klant en de desbetreffende transactie. Deze informatie wordt gebruikt voor het online bestellen van onderdelen en het meten van de marktaanvaarding en de verdere ontwikkeling van het systeem.

5.6 Bepaalde informatie met betrekking tot de klantentransactie zoals uitgevoerd via WebParts zal worden verstrekt aan MB NL, die aan de Klant binnen B2B Connect zal worden weergegeven, inclusief de bestelgeschiedenis, specifieke informatie over aangekochte onderdelen enz.

5.7 Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van de Klanten die wordt doorgestuurd naar de erkende Mercedes-Benz Partner om de aankoop van onderdelen mogelijk te maken, kan worden vastgelegd in het privacybeleid of de aanverwante voorwaarden van de respectieve erkende Mercedes-Benz Partner.

5.8 De erkende Mercedes-Benz Partners MB NL en MBAG aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende of onjuiste informatie, zoals over installaties, prijzen en kortingen. De beschikbaarheid van de getoonde onderdelen is gebaseerd op ervaring en is niet bindend. Er wordt geen leveringstermijn overeengekomen.

6. Verdere bepalingen voor het gebruik van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent 

6.1 Als MB NL zich binnen de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of het Verenigd Koninkrijk bevindt, zal de Klant bij het bestellen van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent via B2B Connect de respectieve diensten rechtstreeks aankopen bij MBAG. Als MB NL buiten de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, worden de Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent gekocht van MB NL. Voor de eigenlijke aankoop van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zijn de algemene voorwaarden met inbegrip van gerelateerde bepalingen inzake gegevensbescherming en kennisgevingen van MBAG of MB NL van toepassing.

6.2 De Klant kan Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent selecteren en verzamelen in een zogenaamd winkelwagentje door op de knop ‘Toevoegen aan winkelmandje’ te klikken.

6.3 Het aanbod van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zal geen juridisch bindende aanbiedingen vormen in de zin van artikel 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging tot inschrijving (‘invitatio ad offerendum’). Wanneer MB NL of MBAG en een Klant geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten, dient de Klant door te klikken op de knop ‘bestelling bevestigen en betalen’ een bindende aanvraag in voor de aankoop van de Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent en wordt een contract geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat de betaling succesvol was en wanneer MB NL of MBAG de bestelling van een Klant aanvaardt door een orderacceptatie door te sturen. De orderacceptatie zal elektronisch worden verzonden. In dit verband treedt MB NL enkel op als boodschapper van ontvangst voor de respectievelijke intentieverklaringen. Alvorens de bestelling in te dienen, kan de Klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken.

6.4 Informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van Klanten of klanten van Klanten via MBAG of MB NL in het kader van het leveren van de Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent staat beschreven in de specifieke regelgeving inzake gegevensbescherming voor Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent.

7. Verdere bepalingen voor het gebruik van 5*Rater 

7.1 Wanneer de 5*Rater de prestaties van een erkende Mercedes-Benz Partner evalueert, zal bepaalde informatie van de Klant, waaronder de bedrijfsnaam van de Klant en aankoopgerelateerde informatie, worden doorgestuurd naar MB NL en de erkende Mercedes-Benz Partner die betrokken is bij de evaluatie van de Klant.

7.2 Meer details over hoe de informatie wordt gebruikt door MBAG, MB NL of de erkende Mercedes-Benz Partner worden uiteengezet in het privacybeleid voor B2B Connect.

8. Auteursrecht en databankrechten 

8.1 Alle content die wordt opgenomen in of verstrekt door de Systemen, zoals tekst, grafieken, logo’s, pictogrammen op knoppen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en gegevensverzamelingen, is onderworpen aan de wetgeving inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze mag niet worden gekopieerd, noch voor commerciële doeleinden, noch voor herdistributie, en mag niet worden gewijzigd en gebruikt op andere websites. Bepaald materiaal valt onder het auteursrecht van de partijen die dergelijk materiaal ter beschikking hebben gesteld.

8.2 Klanten mogen niet systematisch essentiële delen van de Systemen extraheren en/of hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG. In het bijzonder mogen ze geen gebruikmaken van datamining, robots of soortgelijke programma’s voor gegevensverzameling en -extractie om essentiële onderdelen van de Systemen te extraheren voor hergebruik (eenmalig of meermaals) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG. Bovendien mogen Klanten geen eigen databank met essentiële onderdelen van de Systemen creëren en/of publiceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG.

9. Vorderingen uit immateriële eigendomsrechten

MBAG respecteert de immateriële eigendomsrechten van derden. Indien een Klant van oordeel is dat zijn immateriële eigendomsrechten werden gebruikt op een wijze die aanleiding geeft tot vrees voor een overtreding, gelieve dan onze procedure te volgen om MB NL / MBAG in kennis te stellen van een overtreding.

10. Aansprakelijkheid 

10.1 MB NL streeft er steeds naar dat de Systemen ononderbroken beschikbaar zijn en dat de transmissies foutloos verlopen. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. De toegang tot de Systemen kan ook tijdelijk worden onderbroken of beperkt voor de Klant om reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe apparatuur mogelijk te maken. MB NL zal trachten de frequentie en de duur van dergelijke tijdelijke onderbrekingen of restricties te beperken.

10.2 Voor zover de aansprakelijkheid van MB NL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10.3 Met betrekking tot de daadwerkelijke levering van aangekochte Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zijn de respectieve algemene voorwaarden van ofwel MB NL ofwel MBAG van toepassing.

11. Links naar andere websites 

11.1 Voor links naar andere websites die niet door MB NL worden beheerd en die op zulke websites staan, kan MB NL de inhoud van deze website niet controleren, aangezien deze volledig onafhankelijk is van MB NL.

11.2 Daarom aanvaardt MB NL geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de gevolgen van het gebruik ervan door bezoekers van deze websites. De toegang tot alle websites die via links toegankelijk zijn, gebeurt op eigen risico van de Klant.

11.3 Andere websites kunnen een link bevatten naar de websites van MB NL. Een dergelijke link vereist de voorafgaande toestemming van MB NL.

11.4 De gebruiksvoorwaarden aldaar zijn van toepassing op de diensten van de websites rond de producten van MB NL waarnaar de provider links plaatst.

12. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

MB NL heeft het recht om de functies die worden aangeboden via B2B Connect (met inbegrip van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent) en de content van WebParts te wijzigen indien een dergelijke wijziging geen wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden vereist. MB NL zal de Klant minstens één maand voor een dergelijke wijziging schriftelijk (bv. e-mail) op de hoogte brengen.

MB NL heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen voor zover een dergelijke wijziging op elk moment neutraal of voordelig is voor Klanten. Anders zal MB NL de Klant minstens zes (6) weken voor een dergelijke wijziging schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de Klant binnen vier (4) weken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving geen schriftelijk bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, worden de voorgestelde wijzigingen zes (6) weken na de kennisgeving bindend voor de partijen. MB NL zal de Klant samen met een dergelijke kennisgeving op de hoogte brengen van het effect om geen bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Indien de Klant bezwaar maakt, heeft MB NL het recht om het gebruik door de Klanten van de Systemen waarop een dergelijke wijziging betrekking heeft, te beëindigen wegens dringende reden.

Met betrekking tot de feitelijke levering van aangekochte Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zijn de respectieve algemene voorwaarden van MB NL of MBAG van toepassing.

Artikel 13 wordt hierdoor niet aangetast.

13. Looptijd en beëindiging

13.1 Deze Gebruiksvoorwaarden beginnen bij de aanvaarding ervan en blijven bestaan bij de beëindiging ervan (schriftelijke vorm volstaat met betrekking tot alle beëindigingen onder deze § 13).

13.2 De Klant kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik beëindigen met een opzegtermijn van vier weken, waarmee zijn recht om B2B Connect en WebParts te gebruiken dienovereenkomstig eindigt. Met betrekking tot de effectieve levering van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zijn de respectieve voorwaarden van toepassing.

13.3 MB NL kan het verstrekken van B2B Connect en WebParts stopzetten en het gebruiksrecht van de Klant beëindigen met een opzegtermijn van vier weken. Met betrekking tot de effectieve levering van Naverkoopapplicaties en Gegevenscontent zijn de respectieve voorwaarden van toepassing.

13.4 Elke Partij kan deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk om dringende reden beëindigen.

13.5 Beëindiging om dringende reden moet met name mogelijk zijn in geval van beëindiging van de hoofdvergunning. De rechten van MB NL om B2B Connect aan de Klant te leveren komen voort uit een overeenkomst tussen MBAG en MB NL. MB NL kan deze Gebruiksvoorwaarden bijgevolg beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien zijn eigen rechten om B2B Connect te verstrekken worden beëindigd/niet worden voortgezet door MBAG. 

14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

14.1 Meningsverschillen en geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het recht van [Nederland].

14.2 De enige bevoegde rechtbank is de statutaire zetel van MB NL.

15. Slotbepalingen

15.1 In geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden is MB NL verder gerechtigd om zijn rechten uit te oefenen bij elke gelegenheid waarbij de Klant deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

15.2 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal die bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

15.3 De ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een andere wettelijk toelaatbare bepaling die overeenstemt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.

 

Status: januari 2024