Kaikki käyttöehdot

Yleiset ehdot aikapisteiden/levyjen käyttöön (PDF)
Yleiset sopimusehdot työpajalaitteiden toimitukselle (PDF)
Yleiset ehdot ja ehdot XENTRY Pass Thru EU:n ja XENTRY Diagnosis Liten (jäljempänä "Open Shell -ohjelmisto") käyttöön (PDF)
Yleiset ehdot sovellusten ja tietosisällön käytölle jälkimyyntiin (PDF)
Yleiset ostoehdot XENTRY Diagnosis Kit 4:n, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 ja XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

 

Käyttöehdot koskien
Mercedes-Benz B2B Connectia, WebPartsia, jälkimyynnin sovelluksia ja tietosisältöjä

1. Yleiset tiedot

1.1. Mercedes-Benz B2B Connect -alusta (jäljempänä "B2B Connect") on tieto- ja myyntialusta, joka tarjoaa korjauksia ja huoltoja koskevia tietoja sekä tietoja koskien ja mahdollisuuden hankkia aitoja Mercedes-Benz-varaosia.

Aitojen Mercedes-Benz-varaosien verkkomyynti on – kohdemaahan soveltuvassa määrin – asiakkaiden käytettävissä WebParts-järjestelmän (jäljempänä "WebParts") kautta. WebPartsin avulla asiakkaat voivat etsiä itsenäisesti aitoja Mercedes-Benz-varaosia, tarkastella aitojen varaosien hintoja ja saatavuutta sekä tilata niitä valtuutetusta Mercedes-Benz-huoltopisteestään. Lisäksi WebParts tarjoaa asiakkaille muita etuja, kuten pääsyn oman valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen myyntitoimintoihin ja tilaustenhallintaan sisältäen mallit.

Asiakkaat saavat lisäksi käyttöoikeuden B2B Connectin osana verkossa jaettaviin korjauksia ja huoltoja koskeviin tietoihin mukaan lukien huoltotiedot, diagnostiikkaratkaisut ja korjaamovarustus (jäljempänä "jälkimyynnin sovellukset ja tietosisällöt").

B2B Connect, WebParts, jälkimyynnin sovellukset ja tietosisällöt jäljempänä yhdessä "järjestelmät".

Lopuksi, osana B2B Connectia, asiakkaat voivat käyttää arviointityökalua, jolla asiakkaat voivat arvioida järjestelmiä ja niiden toimintaa tältä osin sekä antaa palautetta (jäljempänä "5*Rater-arvostelujärjestelmä").

1.2 B2B Connectin ja WebPartsin tarjoaa Veho Oy Ab, jonka rekisteröity toimipaikka on Vantaa (jäljempänä "Veho"). Jälkimyynnin sovellukset ja tietosisällöt, jotka ovat B2B Connectin kautta tarjolla ostamista ja käyttöä varten Euroopan unionin (EU) ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) alueella tai Iso-Britanniassa, tarjoaa Mercedes-Benz AG, jonka rekisteröity toimipaikka on Stuttgart (jäljempänä "MBAG").

1.3 Järjestelmät omistaa ja niiden teknisestä ylläpidosta vastaa MBAG. Järjestelmät tarjotaan ja ne on tarkoitettu yksinomaisesti yritysasiakkaille, eli B2B-asiakkaille ja riippumattomille alihankkijoille, jotka tarjoavat moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluja, (jäljempänä "asiakkaat"). Järjestelmien käyttö on nimenomaisesti kielletty loppuasiakkailta ja kuluttajilta.

1.4 Järjestelmien käyttöoikeus riippuu niiden saatavuudesta kussakin maassa ja asiakkaan käyttöoikeushakemuksen hyväksymisestä (katso rekisteröitymisprosessi jäljempänä olevasta kohdasta 2.2), josta ilmoitetaan sähköpostivahvistuksella. Käyttöoikeushakemuksessa asiakkaan on ilmoitettava organisaationsa tiedot mukaan lukien organisaation osoite sekä asiakkaan pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite. Organisaation muita käyttäjiä voi luoda ainoastaan asiakkaan pääkäyttäjä. Organisaatiossa voi olla vain yksi pääkäyttäjä. Lisäksi asiakkaan täytyy kuulua kyseisen järjestelmän valtuutettujen henkilöiden ryhmään. Valtuutetun käyttäjän edellytykset on määritetty jäljempänä näissä käyttöehdoissa (jäljempänä "käyttöehdot"). Yksinomaan näiden käyttöehtojen hyväksyminen ei luo asiakkaalle mitään oikeuksia edellyttää kaikkien edellä mainittujen järjestelmien tarjoamista.

1.5 Nämä käyttöehdot määrittävät säännöt, joiden mukaisesti asiakkaiden on käytettävä järjestelmiä.

2. Tekniset vaatimukset, rekisteröityminen ja tilit, käyttöön liittyvät käytänteet, lisenssi

2.1 Järjestelmien käyttöä varten asiakkaat tarvitsevat tavallisen pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen ja selaimen, jotka ovat yhteensopivia modernien verkkostandardien kanssa.

2.2 Järjestelmien käyttämiseksi on rekisteröidyttävä ja luotava tili MBAG:n UMAS-järjestelmän kautta. Rekisteröitymiseen ja tilin luontiin sovelletaan UMAS:n käyttöehtoja ja tietosuojaa koskevia määräyksiä. Kun asiakas on luonut kyseisen tilin ja saanut siitä MBAG:n kautta vahvistuksen sähköpostitse, asiakas on B2B Connect -alustan ja muiden sen kautta käytettävissä olevien järjestelmien valtuutettu käyttäjä. Muiden järjestelmien käyttöä koskevat kuitenkin erilliset vaatimukset, käyttöehdot ja tietosuojaselosteet alla määritetyn mukaisesti.

2.3 Asiakas sitoutuu siihen, ettei se luovuta sille tai sen henkilöstölle (esimerkiksi sen työntekijöille) kohdistetun tilin tietoja kenellekään valtuuttamattomalle henkilölle (etenkään asiakkaan organisaation ulkopuolisille henkilöille tai tahoille). Veho sulkee pois kaikki vastuut koskien käyttäjätilien tunnusten ja salasanojen väärinkäyttöä asiakkaan organisaatioyksikössä.

2.4 Sikäli kuin väärinkäyttöä on havaittavissa, Veholla on oikeus estää asiakas / asiakkaan käyttäjä. Käytön katsotaan olevan epäasianmukaista etenkin silloin, jos asiakas käyttää järjestelmiä tai siellä olevia tietoja tarkoitetun käytön ulkopuolelle jääviin tarkoituksiin, käyttää järjestelmiä laittomiin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka rikkovat Vehon tai kolmansien osapuolten oikeuksia, tai käyttää järjestelmiä Vehon antamien lisäohjeiden vastaisesti. Siten asiakas vakuuttaa, että sen Veholle antamat tiedot erityisesti kohdassa 1.4 mainitun käyttöoikeushakemuksen yhteydessä ovat oikeita ja täydellisiä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Veholle viipymättä kaikista annettujen tietojen tulevista muutoksista. Sama koskee kaikkia tietoja, joita asiakas antaa valtuutetuille käyttäjille tarkoitettuja lisätilejä perustettaessa. Sen lisäksi asiakas sitoutuu varmistamaan, että laitteistoissa ja ohjelmistoissa, joita se hyödyntää B2B Connectin käytössä, mukaan lukien työasematietokoneet, reitittimet, tietoliikennejärjestelmät ja muut vastaavat, ei ole viruksia, matoja, troijalaisia jne. Asiakkaalla on vastuu varmistaa kaikkien lataamiensa tietojen osalta, että se omistaa kaikki oikeudet ladattuihin tietoihin ja voi vapaasti määrätä niiden käytöstä, sisältäen vastuun varmistaa, että ladattuja tietoja eivät rajoita kolmannen osapuolen oikeudet, jotka estävät kyseisen käytön.

2.5 Edellyttäen, että asiakas noudattaa näitä käyttöehtoja, Veho tai sen sisällöntuottajat myöntävät asiakkaalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan lisenssin, joka antaa pääsyn ja käyttöoikeuden B2B Connectiin, WebPartsiin, jälkimyynnin sovelluksiin ja tietosisältöihin asiakkaan omia kaupallisia tarkoituksia varten. Veho tai sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita asiakkaalle ei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetä. Asiakas ei saa antaa organisaationsa ulkopuolisille kolmansille osapuolille pääsyä B2B Connectiin. Tämä ei koske kolmansia osapuolia, jotka suorittavat toiminnallisia tehtäviä asiakkaan puolesta DSB:n käyttöön liittyen. Asiakas ei saa käyttää kehyksiä tai kehystystekniikoita minkään B2B Connectin, WebPartsin, jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen tavaramerkkien, logojen tai muiden omistusoikeuden suojaamien tietojen (mukaan lukien kuvat, teksti, sivun asettelu tai muotoilu) lisäämiseksi ilman Vehon nimenomaista kirjallista lupaa.

3. Palvelujen saatavuus

3.1 Verkkosivuston edellyttämät ylläpitotoimet voivat aiheuttaa keskeytyksiä järjestelmien käytössä. Myös force majeure -tilanteet tai muut syyt, jotka ovat Vehon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, voivat aiheuttaa käytön keskeytyksiä, minkä lisäksi niitä voi aiheutua teknisistä tai muista toimenpiteistä (esimerkiksi korjaukset, ylläpito, ohjelmistopäivitykset ja -parannukset), joita on tehtävä Vehon tai palveluntarjoajien järjestelmille ja joita tarvitaan järjestelmien asianmukaisen tarjoamisen tai parantamisen varmistamiseksi.

3.2 Veho korostaa,

1) että on teknisesti mahdotonta tarjota järjestelmiä ilman minkäänlaisia häiriöitä, minkä vuoksi tarjoaja ei ota asiaan liittyen mitään vastuuta

2) että häiriöt voivat johtaa järjestelmien väliaikaiseen sammuttamiseen

3) että järjestelmien käytettävyys riippuu olosuhteista ja suorituskyvystä, jotka ovat Vehon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kuten tiedonsiirtokapasiteetti ja puhelinyhteydet kyseisten osapuolten välillä. Veho ei vastaa näihin liittyvistä häiriötilanteista.

4. B2B Connectin käyttöä koskevat pakolliset ohjeet, B2B Connect Seller Center

B2B Connectissa on tarjolla palvelu, jonka avulla asiakas voi "luoda ajoneuvoja" kyseessä olevaa loppuasiakkaan ajoneuvoa vastaavien varaosien ja teknisten tietojen löytämiseksi nopeammin. Hyväksymällä nämä käyttöehdot asiakas sitoutuu antamaan loppuasiakkaalle kaikki asiaankuuluvat tiedot ja varmistamaan, että asiakkaalla on oikeus käyttää loppuasiakkaan henkilötietoja tässä yhteydessä sovellettavien lakien mukaisesti, erityisesti koskien loppuasiakkaan ajoneuvon valmistenumeroa ("FIN/VIN") ja rekisterinumeroa sekä loppuasiakkaan nimeä, mikäli tarpeen ja tällaiset tiedot annetaan.

Pyynnöstä asiakas voi saada tukea ennakkoon valitulta valtuutetulta Mercedes-Benz-huoltopisteeltä B2B Connect Seller Centerin kautta ("Seller Center"), jonka avulla valittu valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste voi tarjota tukea valituksissa ja muissa pyynnöissä koskien B2B Connectia tai WebPartsia. Etukäteisen vahvistuksen saatuaan valittu valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste saa pääsyn asiakkaan palvelupyyntöihin (esim. tiketit) tarjotakseen tukea. Tällaista tukea tarjotaan yksinomaan asiakkaan ja kyseisen valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen välisessä suhteessa ja valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen vastuulla. Veholla ei ole mitään vastuuta valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen suorittamasta Seller Centerin käytöstä tai lisätuesta, jota tämä sen kautta asiakkaille tarjoaa. Tämä kohta ei vaikuta kohdan 10 soveltamiseen.

5. WebPartsin käyttöön liittyvät lisäehdot

5.1 Asiakas voi siirtyä WebPartsiin B2B Connectin kautta. Varaosien ostaminen WebPartsin kautta edellyttää kuitenkin sitä, että asiakas hyväksyy erilliset käyttöehdot ja asianmukainen valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste aktivoi asiakkaan verkkotilausten tekemistä varten. Tämän jälkeen asiakas voi ostaa valtuutetuista Mercedes-Benz-huoltopisteistä varaosia suoraan WebPartsin kautta. Kyseisiin ostoksiin sovelletaan asiakkaan sopimuskumppanina toimivan valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen yleisiä sopimusehtoja ja tietosuojaselosteita tai -ilmoituksia. Maksu suoritetaan erikseen, ja siihen sovelletaan valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen yleisiä sopimusehtoja.

5.2 Asiakas voi valita varaosat valtuutetuista Mercedes-Benz-huoltopisteistä ja kerätä ne niin sanottuun ostoskoriin napsauttamalla painiketta "Lisää ostoskoriin".

5.3 Varaosien esitteleminen ei ole oikeudellisesti sitova tarjous vaan ainoastaan kutsu jättää tarjous ("invitatio ad offerendum"). Mikäli valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste ja asiakas eivät ole sopineet toisin, painiketta "Lähetä tilaus" napsauttaessaan asiakas lähettää sitovan hakemuksen varaosien ostamisesta ja sopimus katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste hyväksyy asiakkaan tilauksen lähettämällä tilauksen hyväksymisilmoituksen. Valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste voi lähettää tilauksen hyväksymisilmoituksen sähköisessä muodossa, tai se voidaan luoda itse WebPartsissa. Tällöin Veho toimii ainoastaan kyseisiä aikeita koskevien kuittausten välittäjänä. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja tarkastella tietoja.

5.4 Asiakkaan sellaista pyytäessä valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste järjestää esittelyn WebPartsista. Vaihtoehtoisesti saatavilla on järjestelmän käyttöohjeet, jotka löytyvät osoitteesta www.mercedes-benz.com/webparts.

5.5 Kun varaosia tilataan valtuutetusta Mercedes-Benz-huoltopisteestä WebPartsin kautta, järjestelmässä näytetään valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen yritystiedot sekä valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen asianmukaiset alennustiedot. Varaosatilauksen myötä valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste saa tilauksen tiedot (tilatut varaosat (lukumäärä), tilauksen numero) mukaan lukien yrityksen tiedot (organisaation nimi ja osoite, käyttäjän nimi, sähköposti, puhelinnumero) koskien asiakasta ja asiaankuuluvaa tapahtumaa. Näitä tietoja käytetään varaosien verkkotilausta, siihen liittyvää markkinahyväksyntämittausta ja järjestelmän muuta kehitystä varten.

5.6 Tietyt tiedot asiakkaiden WebPartsin kautta tekemistä tapahtumista välitetään Veholle, jotta ne voidaan näyttää asiakkaalle B2B Connectissa, mukaan lukien tilaushistoria, ostettujen varaosien tarkat tiedot jne.

5.7 Kyseessä olevan valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen tietosuojaselosteessa tai asiaan liittyvissä ehdoissa voidaan antaa lisätietoja käsittelystä koskien asiakkaiden henkilötietoja, jotka välitetään valtuutetulle Mercedes-Benz-huoltopisteelle varaosien ostamisen mahdollistamiseksi.

5.8 Valtuutetut Mercedes-Benz-huoltopisteet, Veho ja MBAG eivät ota mitään vastuuta puuttuvista tai virheellisistä tiedoista koskien esimerkiksi asennuksia, hintoja ja alennuksia. Näytettävien varaosien saatavuus perustuu havaintoihin eikä ole sitova. Toimitusaikaa ei sovita.

6. Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen käyttöön liittyvät lisäehdot

6.1 Tilatessaan jälkimyynnin sovelluksia ja tietosisältöjä B2B Connectin kautta asiakas ostaa kyseiset palvelut suoraan MBAG:ltä. Varsinaiseen jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen ostamiseen sovelletaan MBAG:n yleisiä sopimusehtoja mukaan lukien asiaan liittyvät tietosuojaselosteet ja -ilmoitukset.

6.2 Asiakas voi valita jälkimyynnin sovellukset ja tietosisällöt ja kerätä ne niin sanottuun ostoskoriin napsauttamalla painiketta "Lisää koriin".

6.3 Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen esitteleminen ei ole oikeudellisesti sitova tarjous vaan ainoastaan kutsu jättää tarjous ("invitatio ad offerendum"). Mikäli MBAG ja asiakas eivät ole sopineet toisin, painiketta "Vahvista tilaus ja maksa" napsauttaessaan asiakas lähettää sitovan hakemuksen kyseisten jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen ostamisesta ja sopimus katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun maksu on onnistunut ja MBAG hyväksyy asiakkaan tilauksen lähettämällä tilauksen hyväksymisilmoituksen. Tilauksen hyväksymisilmoitus lähetetään sähköisesti. Tällöin Veho toimii ainoastaan kyseisiä aikeita koskevien kuittausten välittäjänä. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja tarkastella tietoja.

6.4 Tiedot koskien asiakkaiden tai asiakkaiden omien asiakkaiden henkilötietojen käsittelytoimia, joita MBAG tai Veho tekee jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen tarjoamisen puitteissa, määritetään jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen erityisissä tietosuojaan liittyvissä ehdoissa.

7. 5*Rater-arvostelujärjestelmän käyttöön liittyvät lisäehdot

7.1 Kun asiakas käyttää 5*Rater-arvostelujärjestelmää valtuutetun Mercedes-Benz-huoltopisteen toiminnan arvioimiseksi, asiakkaan tietyt tiedot, mukaan lukien asiakkaan yrityksen nimi ja ostoksiin liittyvät tiedot, välitetään Veholle ja valtuutetulle Mercedes-Benz-huoltopisteelle, jota asiakkaan tekemä arviointi koskee.

7.2 Lisätietoja siitä, kuinka MBAG, Veho tai valtuutettu Mercedes-Benz-huoltopiste käyttää kyseisiä tietoja, löytyy B2B Connectin tietosuojaselosteesta.

8. Tekijänoikeudet ja tietokantaoikeudet

8.1 Kaikki järjestelmien sisältämät tai niissä tarjottavat sisällöt kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet, sähköiset lataustiedostot ja tietokokoelmat ovat kaikki tekijänoikeuslakien ja muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien alaisia. Niitä ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön eikä levitykseen, eikä niitä saa muokata ja käyttää muilla verkkosivustoilla. Osa aineistosta kuuluu sellaisten osapuolten tekijänoikeuksien alaisuuteen, jotka ovat asettaneet kyseisen aineiston saataville.

8.2 Asiakkaat eivät saa järjestelmällisesti purkaa ja/tai käyttää uudelleen järjestelmän olennaisia osia ilman MBAG:n nimenomaista kirjallista lupaa. Kiellettyä on etenkin tietojen louhinnan, robottien tai vastaavanlaisten tietojen keräystapojen käyttö sekä purkuohjelmien käyttö järjestelmien olennaisten osien purkamiseksi uudelleenkäyttöä varten (kertaluonteisesti tai useita kertoja) ilman MBAG:n nimenomaista kirjallista lupaa. Lisäksi asiakkaat eivät saa luoda ja/tai julkaista omaa tietokantaa, joka sisältää järjestelmien olennaisia osia, ilman MBAG:n nimenomaista kirjallista lupaa.

9. Immateriaalioikeuksiin perustuvat vaateet

MBAG ja Veho kunnioittavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos asiakkaan mielestä sen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia on käytetty tavalla, joka antaa aihetta epäillä rikkomusta, asiakkaan on noudatettava asiaankuuluvaa menettelyä ilmoittaakseen Veholle/MBAG:lle väärinkäytöstä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Veholle kirjallisesti kaikista kolmannen osapuolen oikeudellisista ilmoituksista tai vaatimuksista tai sovellettavien lakien vastaisuudesta tai muista suoraan tai välillisesti järjestelmiin liittyvistä toimista, joista asiakas tulee tietoiseksi tai joita asiakas epäilee. Asiakas sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään kolmannen osapuolen kanteeseen tai muuhun menettelyyn liittyen järjestelmiin sekä olemaan tekemättä sopimuksia tällaisiin liittyen, ilman Vehon etukäteistä kirjallista suostumusta.

10. Vastuu

10.1 Veho pyrkii aina varmistamaan, että järjestelmät ovat käytettävissä keskeytyksettä ja että tiedonsiirto on virheetöntä. Internetin luonteesta johtuen tätä ei voida kuitenkaan taata. Asiakkaan pääsy järjestelmiin voidaan myös keskeyttää tai sitä voidaan rajoittaa ajoittain korjaus- ja huoltotöiden vuoksi tai uuden laitteiston käyttöönotosta johtuen. Veho pyrkii minimoimaan kyseisten tilapäisten keskeytysten tai rajoitusten tiheyden ja keston.

10.2 Vehon korvausvelvollisuus tavanomaisella huolimattomuudella aiheuttamastaan vahingosta on rajoitettu, vastuun oikeusperusteesta riippumatta, seuraavalla tavalla:

a. Veho vastaa sopimusrikkomuksellaan aiheuttamastaan vahingosta ainoastaan siihen määrään asti, joka vastaa tyypillistä välitöntä sopimusperusteista ja ennakoitavaa vahinkoa;

b. Veho ei ole vastuussa yllä kohdassa 1 mainittua vastuuta ylittäviltä osin tavanomaisella huolimattomuudella aiheuttamastaan vahingosta.

10.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde, mikäli kyse on pakottavasta lakisääteisestä vastuusta. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan vastaavasti tarpeettomaksi jääneitä kuluja koskevaan vastuuseen.

10.4 Asiakas on velvollinen puolustamaan Vehoa:

a. kaikkia sellaisia vahinkoja, menetyksiä, vastuita, kanteita ja kuluja (mukaan lukien asianmukaiset oikeudenkäyntikulut ja -maksut) vastaan, jotka johtuvat asiakkaan vastuulla olevasta näiden käyttöehtojen ja näissä käyttöehdoissa tarkoitettujen transaktioiden rikkomuksista (mukaan lukien Seller Centerin käytössä), sekä

b. kaikkia sellaisia vaatimuksia vastaan, jotka johtuvat kolmansien osapuolten vaatimuksista ja kanteista, jotka kohdistetaan Vehoon ja jotka liittyvät asiakkaan järjestelmiin syöttämiin tietoihin tai sisältöihin (mukaan lukien tekijänoikeuslakien, julkaisuoikeuksien jne. loukkaukset),

sekä korvaamaan Veholle tällaisista kanteista ja muista vaatimuksista Veholle aiheutuva vahinko.

10.5 Ostettujen jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen varsinaiseen tarjoamiseen sovelletaan MBAG:n asiaankuuluvia yleisiä sopimusehtoja.

11. Linkit muille verkkosivustoille

 11.1 Siltä osin kuin kyse on linkeistä, jotka vievät muille verkkosivustoille, joita Veho ei hallinnoi, ja tällaisilla verkkosivustoilla oleviin sisältöihin, Veholla ei ole mahdollisuutta hallita kyseisten verkkosivustojen sisältöä, sillä ne ovat täysin riippumattomia Vehosta.

11.2 Tästä syystä Veho ei hyväksy mitään vastuuta kyseisten verkkosivustojen sisällöistä ja seurauksista, joita kyseisten verkkosivustojen käytöstä aiheutuu kyseisillä verkkosivustoilla vierailevien toimesta. Sellaisten verkkosivustojen käyttö, joille pääsee mainittujen linkkien kautta, tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

11.3 Muilla verkkosivustoilla voi olla linkkejä Vehon verkkosivustoille. Tällaiset linkit edellyttävät Vehon etukäteen myöntämää lupaa.

11.4 Vehon tuotteisiin johtavia linkkejä sisältävien muiden verkkosivustojen käyttöehdot koskevat vain näiden muiden verkkosivustojen palveluja.

12. Käyttöehtojen muutokset

Veholla on oikeus muuttaa B2B Connect- (mukaan lukien jälkimyynnin sovellukset ja tietosisällöt) ja WebParts-sisältöjen kautta tarjottavia toimintoja, mikäli kyseiset muutokset eivät edellytä näiden käyttöehtojen muuttamista. Vehon on ilmoitettava muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) vähintään yksi kuukausi ennen kyseisen muutoksen tekemistä. Veholla on lisäksi oikeus muuttaa tai keskeyttää järjestelmien kautta tarjottavia toimintoja, sikäli kuin MBAG toteuttaa tällaisia muutoksia.

Veho voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja siinä määrin kuin muutos on asiakkaille vaikutukseltaan neutraali tai suotuisa. Muussa tapauksessa Vehon on ilmoitettava muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kyseisen muutoksen tekemistä. Jos asiakas ei vastusta kyseisiä muutoksia kirjallisesti neljän (4) viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ilmoitetuista muutoksista tulee osapuolia sitovia kuuden (6) viikon kuluttua ilmoituksesta. Vehon on ilmoitettava asiakkaalle muutosten vastustamatta jättämisen seurauksista kyseisen muutosilmoituksen yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus vastustaa kyseisiä muutoksia. Mikäli asiakas vastustaa muutosta, Veho voi irtisanoa asiakkaan käyttöoikeuden koskien järjestelmiä, joihin kyseessä oleva muutos vaikuttaa.

Ostettujen jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen varsinaiseen tarjoamiseen sovelletaan MBAG:n asiaankuuluvia yleisiä sopimusehtoja.

Kohta 13 säilyy muuttumattomana voimassa.

13. Voimassaoloaika ja irtisanominen

13.1 Nämä käyttöehdot astuvat voimaan niiden hyväksymisen myötä ja säilyvät voimassa, kunnes ne irtisanotaan (tekstimuoto riittää kaikkien kohdan 13 irtisanomisten osalta).

13.2 Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa nämä käyttöehdot neljän viikon irtisanomisajalla, jonka jälkeen asiakkaan oikeus käyttää B2B Connectia ja WebPartsia päättyy vastaavasti. Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen varsinaiseen tarjoamiseen sovelletaan asiaankuuluvia sopimusehtoja.

13.3 Veho voi lopettaa B2B Connectin ja WebPartsin tarjoamisen ja päättää asiakkaan käyttöoikeuden neljän viikon irtisanomisajalla. Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen varsinaiseen tarjoamiseen sovelletaan asiaankuuluvia sopimusehtoja.

13.4 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa nämä käyttöehdot välittömästi tärkeästä syystä.

13.5 Tärkeästä syystä tapahtuva irtisanominen on mahdollinen etenkin päälisenssin päättymisen yhteydessä. Vehon oikeudet tarjota B2B Connect ja WebParts asiakkaan käyttöön perustuvat MBAG:n ja Vehon väliseen sopimukseen. Veho voi siten irtisanoa nämä käyttöehdot ilmoittamatta asiasta asiakkaalle etukäteen kirjallisesti, jos MBAG peruuttaa Vehon omat oikeudet B2B Connectin ja WebPartsin tarjoamiseen tai ei jatka niitä.

14. Oikeuspaikka ja sovellettava lainsäädäntö

14.1 Näistä käyttöehdoista aiheutuviin erimielisyyksiin ja riitoihin sovelletaan yksinomaisesti Suomen lainsäädäntöä.

14.2 Yksinomainen oikeuspaikka on Vehon rekisteröidyn toimipaikan toimivaltainen tuomioistuin.

15. Loppusäännökset

15.1 Mikäli näitä käyttöehtoja ei noudateta, Veho voi käyttää oikeuksiaan kaikissa tapauksissa, joissa asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja.

15.2 Mikäli jokin näiden käyttöehtojen ehdoista on mistä tahansa syystä pätemätön, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto voidaan erottaa muista ehdoista eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

15.3 Mikäli jokin näiden käyttöehtojen ehdoista on pätemätön, se ei vaikuta mitenkään muiden ehtojen pätevyyteen. Tällaisessa tapauksessa pätemätön ehto korvataan toisella oikeudellisesti pätevällä ehdolla, joka vastaa pätemättömän ehdon sisältöä ja tarkoitusta.

 

Tila: tammikuu 2024