Alle gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van tijdskredieten / schijven (PDF)
Algemene Voorwaarden (AV) voor de levering van werkplaatsuitrusting (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van XENTRY Pass Thru EU en XENTRY Diagnosis Lite (hierna "Open Shell-software") (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van applicaties en data-inhoud voor aftersales (PDF)
Algemene voorwaarden (AV) voor de aankoop van XENTRY Diagnosis Kit 4, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 en XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

Gebruiksvoorwaarden voor
Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, After Sales Applications en Data Content 

1. Algemene informatie

1.1 Het Mercedes-Benz B2B Connect platform (hierna te noemen "B2B Connect") is een informatie- en handelsplatform dat een overzicht geeft van en toegang heeft tot reparatie- en serviceinformatie en originele onderdelen van Mercedes-Benz.

De klanten hebben toegang tot de online verkoop van originele onderdelen van Mercedes-Benz - voor zover van toepassing in hun land - die via het WebParts-systeem (hierna te noemen "WebParts") wordt geleverd. Webparts biedt klanten de mogelijkheid om onafhankelijk van Mercedes-Benz originele onderdelen te onderzoeken, prijzen en beschikbaarheid van originele onderdelen te bekijken en te bestellen bij hun Mercedes-Benz erkende partner. Daarnaast biedt WebParts klanten verdere voordelen, zoals toegang tot verkoopactiviteiten van uw erkende partner van Mercedes-Benz en orderbeheer inclusief templates.

B2B Connect, WebParts en After Sales Applications en Data Content worden hierna gezamenlijk aangeduid als"systemen".

Tot slot kunnen de klanten als onderdeel van B2B Connect gebruik maken van een evaluatietool, waarmee de klanten de systemen en de prestaties hieromtrent kunnen evalueren en feedback kunnen geven (hierna te noemen"5*Rater").

1.2 Aanbieder van de B2B Connect en WebParts is MB Belgium Luxembourg gevestigd te Tollaan 68, 1200 Brussel, België (hierna te noemen " MB Belux "). De aanbieder van de After Sales Applications en Data Content die via B2B Connect beschikbaar zijn voor aankoop en gebruik binnen de Europese Unie (EU), European Free Trade Association (EVA) of het Verenigd Koninkrijk is Mercedes-Benz AG, gevestigd te Stuttgart (hierna te noemen "MBAG"). Buiten die gebieden is de aanbieder van de After-Sales Applications en Data ContentMB BeLux.

1.3 De systemen behoren toe aan en worden technisch ondersteund door MBAG. De systemen worden uitsluitend aangeboden aan en zijn uitsluitend bestemd voor commerciële klanten, zijnde klanten die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, d.w.z. voor B2B en onafhankelijke aannemers die reparatie- en onderhoudsdiensten verrichten voor motorvoertuigen (hierna te noemen "klanten"). Het gebruik van de systemen door eindafnemers en consumenten is uitdrukkelijk niet toegestaan.

1.4 De toestemming om gebruik te maken van de systemen is afhankelijk van de beschikbaarheid in elk land en de acceptatie van de toelatingsaanvraag van de klant (zie registratieprocedure in Sec. 2.2 hieronder) die wordt opgesteld door middel van een e-mail ter bevestiging van de toelating. In zijn aanvraag tot toelating vermeldt de klant zijn organisatie- en organisatieadres en de naam en e-mailadres van de beheerder van de klant. Extra gebruikers van een organisatie kunnen uitsluitend door de beheerder van de klant worden aangemaakt. Per organisatie is slechts één beheerder toegestaan. Daarnaast moeten de klanten behoren tot de bevoegde groep personen van het betreffende systeem. De voorwaarden voor het gebruik door een bevoegde gebruiker worden hieronder uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen"gebruiksvoorwaarden"). De enige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden houdt geen enkele aanspraak van de klant in op de levering van alle bovengenoemde systemen.

1.5 Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de gebruiksregels van de systemen door de Klanten.

2. Technische vereisten, registratie en accounts, gebruiksbeleid, licentie

2.1 Voor het gebruik van de systemen heeft de klant een standaard PC/laptop nodig en een browser die compatibel is met moderne webstandaarden.

2.2 Om gebruik te kunnen maken van de systemen is een registratie en de aanmaak van een account via het UMAS systeem van MBAG vereist. Voor de registratie en de aanmaak van een account zijn de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsvoorschriften voor UMAS van toepassing. Zodra de klant een dergelijk account heeft aangemaakt en hiervan een bevestiging van MBAG via e-mail heeft ontvangen, is de klant een bevoegde gebruiker van het B2B Connect Platform en de andere systemen die via het platform toegankelijk zijn. Het gebruik van andere systemen is echter onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en aanvullende gegevensbeschermingskennisgevingen zoals hieronder uiteengezet.

2.3 De klant verbindt zich ertoe zijn aan hem of zijn personeel toegewezen accountgegevens (bijv. zijn werknemers) niet bekend te maken aan onbevoegden (in het bijzonder iemand buiten de organisatie van de klant). MB BeLux sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het misbruik van gebruikersaccount-ID en wachtwoord in het organisatieonderdeel van de klant.

2.4 MB BeLux behoudt zich het recht voor om een klant / een gebruiker van de klant te blokkeren in geval van tekenen van oneigenlijk gebruik. Een gebruik wordt met name als ongepast beschouwd wanneer een klant buiten de beoogde doeleinden gebruik maakt van de systemen of daarin verstrekte informatie, het systeem gebruikt voor illegale doeleinden of doeleinden die inbreuk maken op de rechten van MB X of derden of de systemen gebruikt in strijd met additionale richtlijnen verstrekt door MB X. Dienovereenkomstig garandeert de klant dat de door hem aan MB X verstrekte gegevens in het bijzonder in verband met zijn aanvraag voor toelating onder Sec. 1.4 waarheidsgetrouw en volledig zijn. De klant verbindt zich ertoe MB BeLux onverwijld in kennis te stellen van alle toekomstige wijzigingen in de verstrekte gegevens. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die de klant verstrekt bij het opzetten van verdere accounts voor geautoriseerde Daarnaast verbindt de klant zich ertoe ervoor zorg te dragen dat de door hem bij het gebruik van B2B Connect gebruikte hardware en software, waaronder werkstation computers, routers, datacommunicatiesystemen en dergelijke, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc. Met betrekking tot alle door de klant geüploade gegevens verbindt de klant zich ertoe ervoor zorg te dragen dat hij de houder is van alle rechten op de geüploade gegevens en vrij kan beschikken over het gebruik, waaronder dat de geüploade gegevens niet bezwaard zijn met rechten van derden, die zich verzetten tegen een dergelijk gebruik.

2.5 Behoudens naleving door de lkant van deze gebruiksvoorwaarden verlenen MB BeLux of haar contentproviders de klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van B2B Connect, WebParts en After-Sales Applications en Data Content voor eigen commerciële doeleinden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan de klant worden verleend, worden voorbehouden en behouden door MB BeLux of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd derden buiten zijn organisatie toegang te verlenen tot B2B Connect. Dit geldt niet voor derden die ten behoeve van de klant operationele taken uitvoeren in verband met het gebruik van DSB. De klant mag geen handelsmerken, logo's of andere beschermde informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van B2B Connect, WebParts of After Sales Applications en Data Content zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MB BeLux framen of gebruik maken van framingtechnieken.

3. Beschikbaarheid van de diensten

3.1 Er kunnen onderbrekingen in de beschikbaarheid zijn als gevolg van onderhoud dat nodig is voor de website. Onderbrekingen in de beschikbaarheid kunnen optreden als gevolg van overmacht of andere oorzaken buiten de invloedssfeer van MB BeLux.

3.2 MB BeLux wijst erop:
1) dat het technisch onmogelijk is om de systemen vrij van fouten van welke aard dan ook ter beschikking te stellen en dat de aanbieder derhalve geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt;
2) dat fouten kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de systemen;
3) dat de beschikbaarheid van de systemen afhankelijk is van omstandigheden en prestaties die buiten de invloedssfeer van MB BeLux liggen, zoals transmissiecapaciteit en telefoonverbindingen tussen de verschillende betrokken partijen. MB BeLux is niet verantwoordelijk voor verstoringen die binnen dit gebied vallen.

4. Verplichte gebruiksaanwijzing B2B Connect 

B2B Connect biedt een dienst aan die de klant in staat stelt voertuigen te creëren om de locatie van onderdelen en technische informatie die overeenkomen met het betreffende voertuig van de eindklant sneller mogelijk te maken. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt de klant ermee in de eindklant alle relevante informatie te verstrekken en ervoor zorg te dragen dat de dlant het recht heeft om persoonsgegevens van een eindklant in dit kader te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name met betrekking tot de FIN van het voertuig van de eindklant, het kentekennummer en de naam van de eindklant, indien van toepassing en dergelijke gegevens worden ingevoerd.

5. Nadere bepalingen voor het gebruik van WebParts

5.1 De klant kan via B2B Connect naar WebParts navigeren. Voor de aankoop van onderdelen via WebParts dient de klant echter afzonderlijke gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en geactiveerd te worden voor het plaatsen van online bestellingen door de betreffende erkende partner van Mercedes-Benz. Nadien kan de klant onderdelen rechtstreeks via WebParts kopen bij Mercedes-Benz erkende partners. Een dergelijke aankoop is gebaseerd op algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming of kennisgevingen van de bevoegde partner van Mercedes-Benz, die de contractpartner van de klant is. De betaling wordt afzonderlijk uitgevoerd en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van de Mercedes-Benz erkende partner.

5.2 De klant kan onderdelen van de erkende partners van Mercedes-Benz selecteren en in een zogenaamde winkelwagen ophalen door op de knop "Toevoegen aan de winkelwagen" te klikken.

5.3 Het aanbieden van onderdelen vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot aanbod ("invitatio ad offerendum"). Indien een erkende partner van Mercedes-Benz en een klant niet anders overeenkomen, dient de klant door op de knop "verzendopdracht" te klikken een bindende aanvraag voor de aankoop van de onderdelen in en wordt een contract geacht tot stand te komen op het moment dat de erkende partners van Mercedes-Benz de bestelling van een klant aanvaarden door een orderacceptatie door te sturen. De orderacceptatie kan ofwel elektronisch door Mercedes-Benz erkende partner worden verzonden ofwel in WebParts zelf worden gegenereerd. MB BeLux treedt in dit verband slechts op als boodschapper van ontvangst voor de respectieve intentieverklaringen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien.

5.4 Indien de klant een introductie van WebParts wenst, worden deze aangeboden door erkende partners van Mercedes-Benz. Als alternatief zijn de bijbehorende handleidingen voor het system te vinden op: https://webparts.mercedes-benz.com/.

5.5 Bij het bestellen van onderdelen bij de erkende partner van Mercedes-Benz via WebParts worden bedrijfsgegevens van de erkende partner van Mercedes-Benz in het systeem weergegeven, evenals bijbehorende kortingsinformatie van de erkende partner van Mercedes-Benz. Bij het bestellen van onderdelen ontvangt de erkende partner van Mercedes-Benz bestelgegevens ((aantal) bestelde onderdelen, ordernummer) inclusief bedrijfsgegevens (naam en adres organisatie, gebruikersnaam, e-mail, telefoonnummer) met verwijzing naar de lkant en de betreffende transactie. Deze informatie wordt gebruikt voor online bestellingen van onderdelen en bijbehorende meting van marktacceptatie en verdere ontwikkeling van het systeem.

5.6 Bepaalde informatie met betrekking tot de klant transactie zoals uitgevoerd via WebParts zal aan MB BeLux worden verstrekt om binnen B2B Connect aan de klant te worden getoond, waaronder de bestelgeschiedenis, specifieke informatie van gekochte onderdelen, etc.

5.7 Nadere informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de klanten die aan de bevoegde partner van Mercedes-Benz worden doorgegeven om de aankoop van onderdelen mogelijk te maken, kan worden vermeld in het privacybeleid of de bijbehorende voorwaarden van de betreffende erkende partner van Mercedes-Benz.

5.8 De erkende partners van Mercedes-Benz, MB BeLux en MBAG aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende of onjuiste informatie, zoals bijvoorbeeld over installatie, prijzen en kortingen. De beschikbaarheid van getoonde onderdelen is gebaseerd op ervaring en is niet bindend. Een leveringstermijn wordt niet overeengekomen.

6. Nadere bepalingen voor het gebruik van After-Sales Applications en Data Content

6.1 Indien MB BeLux zich binnen de Europese Unie (EU), European Free Trade Association (EVA) of het Verenigd Koninkrijk bevindt bij het bestellen van After-Sales Applications en Data Content via B2B Connect, zal de klant de betreffende diensten rechtstreeks afnemen bij MBAG. Indien MB X zich buiten de Europese Unie (EU), European Free Trade Association (EVA) of het Verenigd Koninkrijk bevindt, zullen After-Sales Applications en Data Content van MB X worden afgenomen. Voor de daadwerkelijke aankoop van After-Sales Applications en Data Content zijn de algemene voorwaarden inclusief de bijbehorende bepalingen inzake gegevensbescherming en kennisgevingen van MBAG of MB X van toepassing.

6.2 De klant kan After Sales Applications en Data Content selecteren en in een zogenaamde winkelwagen verzamelen door op de knop "Toevoegen aan mandje" te klikken.

6.3 Het aanbieden van After-Sales Applications en Data Content vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot aanbod ("invitatio ad offerendum"). Indien MB X of MBAG en een klant niet anders overeenkomen, dient de klant door op de knop "bevestig bestelling en betaal" te klikken een bindende aanvraag voor de aankoop van After Sales Applications en Data Content in en wordt een contract geacht tot stand te komen op het moment dat de betaling succesvol is en MB X of MBAG de bestelling van een klant aanvaardt door een orderacceptatie door te sturen. De orderaanvaarding wordt elektronisch MB X treedt in dit verband slechts op als boodschapper van ontvangst voor de respectieve intentieverklaringen. Alvorens de bestelling in te dienen, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien.

6.4 Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant of klanten van de klant via MBAG of MB BeLux in het kader van de levering van de After-Sales Applications en Data Content is uiteengezet in de specifieke regelingen inzake gegevensbescherming voor Aftersales-Applications en Data Content.

7. Nadere bepalingen voor het gebruik van 5*Rater 

7.1 Bij het gebruik van de 5*Rater om de prestaties van een erkende partner van Mercedes-Benz te beoordelen, worden bepaalde informatie van de Klant, waaronder de bedrijfsnaam van Klant en de bijbehorende informatie, doorgezonden aan MB BeLux en de erkende partner van Mercedes-Benz die betrekking heeft op de beoordeling van de klant.

7.2 Nadere informatie over hoe de informatie door MBAG, MB BeLux of de erkende partner van Mercedes-Benz wordt gebruikt, staat vermeld in het privacybeleid van B2B Connect.

8. Auteursrecht en databankrechten

8.1 Alle content die deel uitmaakt van of geleverd wordt door de systemen, zoals tekst, grafieken, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en gegevensverzamelingen zijn allen onderworpen aan auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Ze mogen niet worden gekopieerd, noch voor commerciële doeleinden, noch voor herdistributie, noch mogen ze worden gewijzigd en gebruikt op andere websites. Op enig materiaal rust het auteursrecht van die partijen die dergelijk materiaal ter beschikking hebben gesteld.

8.2 Klanten mogen essentiële onderdelen van de systemen niet systematisch extraheren en/of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG. Zij mogen met name geen datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractieprogramma's gebruiken om essentiële onderdelen van de systemen (eens of meerdere keren) te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG. Verder mogen klanten niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBAG een eigen database met essentiële onderdelen van de systemen aanmaken en/of publiceren.

9. Vorderingen uit immateriële eigendomsrechten

MBAG respecteert de immateriële eigendomsrechten van derden. Indien een klant van mening is dat zijn immateriële eigendomsrechten zijn gebruikt op een wijze die aanleiding geeft te vrezen voor een inbreuk, dient hij de procedure te volgen voor het melden van een inbreuk aan MB BeLux / MBAG.

10. Aansprakelijkheid 

10.1 MB BeLux spant zich te allen tijde in om ervoor te zorgen dat de systemen ononderbroken beschikbaar zijn en dat transmissies foutloos zijn. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. De toegang tot de systemen door de klant kan ook incidenteel worden onderbroken of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe apparatuur mogelijk te maken. MB BeLux zal trachten de frequentie en duur van dergelijke tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.

10.2 Voor zover de aansprakelijkheid van MB BeLux is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

10.3 Met betrekking tot de daadwerkelijke levering van gekochte After-Sales Applications en Data Content zijn de respectieve algemene voorwaarden van MB BeLux of MBAG van toepassing.

11. Links naar andere websites

11.1 Voor links naar andere websites die niet door MB BeLux worden beheerd en de content die zich op een dergelijke website bevindt, heeft MB BeLux geen mogelijkheid om de inhoud van deze website te controleren, aangezien deze volledig onafhankelijk is van MB BeLux.

11.2 MB BeLux aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de gevolgen van het gebruik daarvan door bezoekers van deze websites. Toegang tot alle via links toegankelijke websites is voor eigen risico van de klant.

11.3 Andere websites kunnen een link hebben naar de websites van MB BeLux. Voor een dergelijke link is de voorafgaande toestemming van MB BeLux vereist.

11.4 De daar gebruikte gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten van de websites van de door de aanbieder naar de MB BeLux-producten aangeboden links.

12. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

MB BeLux is gerechtigd de via B2B Connect (waaronder Aftersales-Applications en Data Content) en WebParts geleverde functies te wijzigen indien een dergelijke wijziging geen wijziging van deze gebruiksvoorwaarden vereist. MB BeLux informeert de klant ten minste één maand voorafgaand aan een dergelijke wijziging in tekstvorm (bijv. e-mail).

MB BeLux is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen voor zover een dergelijke wijziging neutraal of voordelig is voor de klanten. Voor het overige stelt MB BeLux de klant ten minste zes (6) weken voorafgaand aan een dergelijke wijziging schriftelijk in kennis. Indien de klant geen bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen in tekstuele vorm binnen vier (4) weken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zijn de voorgestelde wijzigingen bindend voor partijen zes (6) weken na de kennisgeving. MB BeLux stelt de klant in kennis van de gevolgen van het niet bezwaar maken tegen dergelijke wijzigingen tezamen met een dergelijke kennisgeving. De klant heeft het recht bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Indien de klant bezwaar maakt, heeft MB BeLux het recht om het gebruik van de door een dergelijke wijziging getroffen systemen te beëindigen om dringende reden.

Met betrekking tot de daadwerkelijke levering van gekochte After-Sales Applications en Data Content zijn de respectieve algemene voorwaarden van MB BeLux of MBAG van toepassing.

Artikel 13 blijft onverminderd van kracht.

13. Looptijd en beëindiging 

13.1 Deze gebruiksvoorwaarden gaan in na de aanvaarding daarvan en gaan door bij beëindiging

13.2 de klant kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken waarmee zijn recht op gebruik van B2B Connect en WebParts dienovereenkomstig eindigt. Met betrekking tot de daadwerkelijke levering van After-Sales Applications en Data Content zijn de respectieve voorwaarden van toepassing.

13.3 MB BeLux kan de levering van B2B Connect en WebParts staken en kan het gebruiksrecht van de klant beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Met betrekking tot de daadwerkelijke levering van After-Sales Applications en Data Content zijn de respectieve voorwaarden van toepassing.

13.4 Elke Partij kan deze gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beëindigen om dringende redenen.

13.5 Beëindiging wegens dringende reden is in het bijzonder mogelijk in geval van beëindiging van de hoofdlicentie. Het recht van MB BeLux om B2B Connect aan de klant te verstrekken is ontleend aan een overeenkomst tussen MBAG en MB BeLux. MB BeLux kan deze gebruiksvoorwaarden derhalve zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant beëindigen indien haar eigen rechten om B2B Connect te verstrekken door MBAG worden beëindigd of niet worden voortgezet.

14. Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

14.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen,  met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, op welke basis dan ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Brussel.

15. Slotbepalingen

15.1 In geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden is MB BeLux verder gerechtigd haar rechten uit te oefenen bij elke gelegenheid waarin de klant deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

15.2 Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook niet (langer) rechtsgeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

15.3 In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een andere wettelijk toelaatbare bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.