Zásady ochrany osobních údajů platformy B2B Connect

1. Obecné informace o ochraně osobních údajů

Vážíme si vaší návštěvy našich internetových stránek https://b2bconnect.mercedes-benz.com, využívání našich služeb, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny, jakož i vašeho zájmu o naše nabídky. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, jakým způsobem s nimi nakládáme, za jakým účelem a na jakém právním základě toto probíhá, a jaké máte v této souvislosti práva a nároky. Dále odkazujeme na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.:

https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/brand/privacy


Naše Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání našich internetových stránek a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Mercedes-Benz se nevztahují na vaše aktivity na internetových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů přístupných prostřednictvím odkazů uvedených na našich stránkách. V tomto ohledu si prosím přečtěte ustanovení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách daných poskytovatelů.

2. Jméno a kontaktní údaje Správce údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů

2.1 Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. jako Správce údajů

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (dále jen „MBCZ“, případně „my“ ve všech tvarech)
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 13946,
se sídlem Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 – Chodov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. („MBCZ“)
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika
E-mail: dataprotection.cars@mercedes-benz.com

2.2    Společná správa osobních údajů se společností Mercedes-Benz AG

Dále, společnost MBCZ a

Mercedes-Benz AG (dále jen „MBAG“)
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Německo
e-mail: dialog@mercedes-benz.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mercedes-Benz Group AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů koncernu
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Německo
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

a

částečně také prodejci, kteří se účastní B2B Connect

jsou pro jednotlivé operace zpracování prováděné prostřednictvím těchto internetových stránek společnými správci. To se týká jednak zpracování osobních údajů u služeb integrovaných prostřednictvím našich internetových stránek (článek 3.5), jednak provádění standardizovaných prodejních a poprodejních analýz trhu (článek 3.6).

V této souvislosti jsme my, společnost MBAG a částečně také prodejci, přijali zvláštní opatření pro přenos a zpracování údajů, abychom stanovili užívání osobních údajů pro tyto konkrétní účely. V této souvislosti společnost MBAG poskytuje příslušné centrální systémy (v některých případech pouze prostřednictvím zpracování jménem jiné osoby), koordinuje centrální zpracování údajů na úrovni trhu nebo napříč trhy a rovněž užívá osobní údaje uchovávané v centrálních systémech pro své vlastní obchodní účely (např. analýzy trhu), pokud pro to existuje odpovídající právní základ; my vám poskytujeme příslušné systémy v rámci prodeje nebo poprodejní činnosti.

Na vyžádání vám poskytneme popis podstatných ustanovení této smlouvy uzavřené mezi námi a společností MBAG (a prodejci, je-li to relevantní) v rozsahu stanoveném zákonem. Žádosti subjektů údajů by obecně měly být adresovány nám. Jste však i nadále oprávněn(a) uplatnit svá práva subjektu údajů v souvislosti s výše uvedeným zpracováním také vůči společnosti MBAG nebo prodejcům (je-li to relevantní).

3. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

3.1    Návštěva internetových stránek pro informační účely

Kdykoli navštívíte naše internetové stránky, ukládáme určité informace o vašem prohlížeči a operačním systému, o datu a času vaší návštěvy, o přístupovém statusu (např. zda jste byl(a) schopen(a) získat přístup na internetové stránky nebo zda se vám zobrazila chybová zpráva), o používání funkcí internetových stránek, o slovech a výrazech, které jste zadal(a) do vyhledávání, o četnosti návštěv jednotlivých stránek, o názvech navštívených souborů, o objemu přenesených dat, o internetových stránkách, ze kterých jste vstoupil(a) na naše internetové stránky, a stránkách, které jste navštívil(a) z našich stránek, ať už kliknutím na odkazy na našich stránkách nebo přímým zadáním doménového jména ve stejné záložce (nebo okně) vašeho prohlížeče, v níž jste otevřel(a) naše internetové stránky. Dále ukládáme po dobu sedmi dnů vaši IP adresu a název vašeho poskytovatele internetu, a to z bezpečnostních důvodů, zejména za účelem zamezení a odhalení útoků na naše internetové stránky či pokusů o podvod.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na zobrazování našich internetových stránek, jakož i na kontrolu ochrany osobních údajů a bezpečnost údajů (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR).

Osobní údaje uvedené v této části jsou během vaší návštěvy našich internetových stránek automaticky shromažďovány našimi IT systémy. Bez zpracování těchto osobních údajů se internetové stránky nemusí zobrazovat správně.

3.2    Kontakt prostřednictvím online kontaktního formuláře nebo chatu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich internetových stránek, budou vaše údaje z online kontaktního formuláře nebo chatu zpracovávány za účelem zpracování vašeho dotazu, související technické správy a v případě, že vyvstanou další dotazy.

Osobními údaji, které v této souvislosti zpracováváme, jsou poskytnuté kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, adresa, důvod kontaktu apod.) a vaše e-mailová adresa.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je v případě (před)smluvních opatření zpracování smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR), jinak společný zájem na zpracování (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR).

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo chatu poskytnete další osobní údaje, budeme tyto údaje používat pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a případně pro účely zpracování a fakturace jakýchkoli obchodních transakcí, v každém případě v rozsahu potřebném pro tento účel.

V rozsahu, v jakém jsme podle platných právních předpisů povinni uchovávat určité osobní údaje po zákonem stanovenou dobu (např. v souvislosti s obchodními incidenty), budeme tyto osobní údaje uchovávat po nezbytně dlouhou dobu (čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) nařízení GDPR). Jakmile již uchovávání vašich osobních údajů nebude požadováno pro plnění zákonných povinností, okamžitě je vymažeme.

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete. Bez zpracování osobních údajů (s výjimkou jakýchkoli volitelných informací) není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku.

3.3    Registrace, užívání platformy B2B Connect pro prohlížení produktů a zadávání objednávek

V případě objednávky nebo jiného zpracování souvisejícího se smlouvou používáme vaše osobní údaje ke zpracování nebo vyřízení objednávky a dalších dotazů souvisejících se smlouvou. Zpracování může být provedeno také za účelem řešení sporů nebo vymáhání smluvních ujednání.

Osobními údaji, které v této souvislosti zpracováváme, jsou údaje o registraci (dále jen „údaje o registraci v systému UMAS“, podrobnější informace jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů systému UMAS (https://aftersales.mercedes-benz.com/umas/registration), údaje o komunikaci týkající se objednávky, údaje o objednávce (produkt, množství apod.) a platební údaje (všechny požadované fakturační údaje).

V případě produktů ze systému WebParts jsou tyto údaje předávány do obchodu WebParts v rozsahu, v jakém již byly zadány na těchto internetových stránkách. Další informace o této skutečnosti jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů systému WebParts.

V případě Poprodejních aplikací a datového obsahu budou tyto údaje rovněž předány společnosti MBAG za účelem dalšího zpracování objednávek a smluv. Konkrétní informace o užívání osobních údajů pro Poprodejní aplikace a datový obsah jsou uvedeny v příslušných zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici po uzavření smlouvy.

V případě smluvních opatření je právním základem pro zpracování těchto údajů plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR). V rozsahu, v jakém jsme podle platných právních předpisů povinni uchovávat určité osobní údaje po zákonem stanovenou dobu (např. v souvislosti s obchodními incidenty), budeme tyto osobní údaje uchovávat po nezbytně dlouhou dobu (čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) nařízení GDPR). Jakmile již uchovávání vašich osobních údajů nebude požadováno pro plnění zákonných povinností, okamžitě je vymažeme.

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete, nebo prostřednictvím systému, který je získává (např. UMAS). Bez zpracování osobních údajů není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku

3.4.  Účast na průzkumech a cenových soutěžích

Pokud se účastníte průzkumů nebo cenových soutěží nabízených na našich internetových stránkách, vaše osobní údaje používáme i k jejich uskutečňování.

Osobními údaji, které v této souvislosti zpracováváme, jsou údaje o registraci v systému UMAS a další informace, které v této souvislosti poskytnete.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy s ohledem na veškeré nezbytné informace (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR), pro veškeré další informace je právním základem společný zájem (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR).

Pokud vaše osobní údaje užíváme (nebo pokud je případně užívají vybrané třetí osoby) pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklam na základě vašeho chování při používání), je právním základem váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) nařízení GDPR) prostřednictvím našeho Systému správy souhlasů. Další informace a možnosti rozhodování můžete získat zde: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/cz/legal/privacy-statement.

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete. Bez zpracování osobních údajů není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku..

3.5    Další služby integrované prostřednictvím internetových stránek

Dále společně užíváme níže uvedené osobní údaje se společností MBAG (a případně prodejci), abychom vám prostřednictvím našich internetových stránek poskytli určité služby/přehledy související se systémem WebParts a Poprodejními aplikacemi a datovým obsahem.

a. Tvorba vozidel

Aplikace „Vytvořit vozidlo“ (Create Vehicle) vám umožňuje spravovat vozidlo na základě jeho identifikačního čísla vozidla („FIN/VIN“ kódu) za účelem zjednodušení využívání poprodejních služeb (včetně vyhledávání náhradních dílů vozidla a informací o pokynech k opravě, možností dodatečného vybavení, vysvětlivek k diagnostice závad a dalších kontrolních seznamů, jakož i informací o pracovní době, cenách (včetně případných sjednaných podmínek), balíčcích služeb a doplňujících informacích za účelem poskytnutí přesného odhadu výše nákladů a efektivní implementace oprav či přístupu do Digitální servisní knížky); další informace jsou uvedeny v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

Pro vytvoření a zobrazení konkrétních vozidel v této aplikaci je nutné zpracovávat FIN/VIN vašeho koncového zákazníka a vaše údaje o registraci v systému UMAS, které mohou být vybrány v průběhu procesu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy s ohledem na veškeré nezbytné informace (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR), pro veškeré další informace je právním základem společný zájem (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR).

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete. Bez zpracování osobních údajů není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku.

b. Historie objednávek / prodejce / účet

Dále vám prostřednictvím našich internetových stránek umožňujeme si zobrazit, i) které produkty jste zakoupil(a) prostřednictvím systému WebParts a ve formě Poprodejních aplikací a datového obsahu (včetně toho, jak dlouho budou dostupné), ii) které prodejce jste zvolil(a) a iii) kteří další uživatelé jsou zaregistrováni pro vaši organizaci.

Jejich užívání vyžaduje zpracování vašich údajů o registraci v systému UMAS, jakož i údajů o registraci jiných uživatelů vaší organizace a informací o vaší objednávce.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR).

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete. Bez zpracování osobních údajů není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku.

c. Centrum prodejců na platformě B2B Connect

Na základě žádosti se můžete rozhodnout, že vám předem vybraní prodejci mohou na platformě prostřednictvím Centra prodejců na platformě B2B Connect (dále jen „Centrum prodejců“) poskytovat podporu týkající se stížností nebo jiných požadavků souvisejících s transakcí. Na základě vašeho předchozího potvrzení může vybraný prodejce získat přístup k vašim servisním požadavkům (tj. tiketům) za účelem poskytování podpory. Taková podpora je poskytována pouze v rámci vztahu mezi vámi a příslušným prodejcem a její poskytování probíhá výhradně na odpovědnost daného prodejce, který jedná jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Právním základem pro umožnění přístupu k příslušným údajům prodejci je oprávněný zájem umožnit co nejúčinnější fungování služeb a jejich využívání vámi (čl. 6 odst. 1věta první písm. f) nařízení GDPR).

d. 5*Rater

Kromě toho je vám k dispozici nástroj pro hodnocení výkonnosti prodejců prostřednictvím systému WebParts a těchto internetových stránek. Cílem je zlepšit výkonnost prodejců a těchto internetových stránek.

Během užívání nástroje 5*Rater dochází ke zpracování čísla objednávky a stavu objednávky (pokud souvisí s produktem), jakož i vašich údajů o registraci v systému UMAS a poskytnuté zpětné vazby. Tyto údaje budou také předány prodejcům, aby vás mohli v případě potřeby kontaktovat za účelem odpovídající implementace vaší zpětné vazby.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je přímá implementace vámi poskytnuté zpětné vazby jako plnění smlouvy, která nástroj 5*Rater chápe jako dobrovolnou službu (čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) nařízení GDPR), případně i váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) nařízení GDPR) prostřednictvím našeho Systému správy souhlasů, pokud jsou údaje užívány pro účely interní analýzy. Další informace a možnosti rozhodování můžete získat zde:

https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/brand/privacy

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete. Bez zpracování osobních údajů není možné poskytovat služby uvedené v tomto článku.

3.6     Obchodní analýzy a marketingové kampaně

Pro účely průzkumu trhu a interní obchodní analýzy společně s prodejci poskytujeme společnosti MBAG konkrétní údaje týkající se poprodejních servisních transakcí prostřednictvím systému WebParts, včetně čísla faktury nebo dílů/služeb, které nebyly prodány („ušlé prodeje“), kódu FIN/VIN, ID prodejce, informací o produktech, dílech nebo službách, státní registrační značky vozidla (pouze ve Spojeném království), první registrace a počtu najetých kilometrů vozidla.

Při zpracování mohou být údaje doplněny o další informace, které jsou společnosti MBAG známy o vozidle, jehož se přenos týká, jeho modelu, řadě, vybavení nebo dílech a součástech. Toto zpracování se zpravidla provádí za účelem zlepšení kvality údajů předávaných prodejcem (např. doplnění data první registrace, pokud ho prodejce nezadal).

Společnost MBAG může rovněž užívat předávané údaje v anonymizované podobě pro jiné účely zpracování, jako jsou statistické a analytické účely.

a. Obchodní analýzy

Na základě poskytnutých údajů společnost MBAG provádí běžný poprodejní průzkum trhu a posouzení obchodní analýzy pro další použití příslušnými prodejci a námi (např. za účelem určení počtu produktů určitého typu prodaných v daném státě nebo za účelem ověření cenových modelů). Zaměstnanci společnosti MBAG podílející se na plnění těchto úkolů nemohou propojit poskytnuté údaje s žádnými fyzickými osobami. Výsledky vytvořené v rámci těchto úkolů jsou omezeny na souhrnné zprávy, které neobsahují žádné osobní údaje.

Společnost MBAG a její zaměstnanci vykonávají svou činnost přísně v souladu s principem „nutnosti znát“ (need-to-know), a zavedli zvláštní ochranná opatření za účelem zajištění zpracování těchto údajů v souladu s uvedenými účely.

Právním základem pro tento druh zpracování je náš oprávněný zájem a oprávněný zájem prodejců a společnosti MBAG (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR), kterým je provoz co nejefektivnějších prodejních systémů. Zákonnost zpracování pro účely obchodních analýz představuje náš oprávněný zájem a oprávněný zájem prodejců a společnosti MBAG (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR), kterým je zvýšení efektivity prodeje a interních obchodních procesů.

b. Marketingové kampaně

Na některých trzích je společnost MBAG oprávněna zpracovávat výše uvedené údaje za účelem podpory prodejců a naší společnosti při realizaci přímých marketingových kampaní. Společnost MBAG je rovněž oprávněna centrálně spravovat a zasílat příslušné marketingové kampaně a materiály koncovým zákazníkům jménem a na účet výše uvedených společností. Na některých trzích můžeme prodejcům poskytovat obdobné služby.

Veškeré tyto činnosti jsou prováděny výhradně jménem prodejců a naší společnosti (je-li to relevantní, zpracování údajů jménem jiné společnosti se řídí čl. 28 nařízení GDPR).

Osobní údaje uvedené v této části shromažďujeme přímo od vás tak, že nám je sám/sama poskytnete, nebo je získáme nepřímo na základě vaší činnosti na našich internetových stránkách.

3.7     Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nabízeného na našich internetových stránkách, budou údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru použity výhradně pro účely zasílání newsletteru, pokud nedáte svůj souhlas s jejich použitím pro jiné účely. Od odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlášení odběru uvedeného v newsletteru.

Chcete-li se zaregistrovat k odběru, musíte nám sdělit svou e-mailovou adresu. Můžete nám dobrovolně poskytnout další informace, například vaše jméno. Registrace probíhá v tzv. postupu dvojího přihlášení. Po registraci od nás obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém musíte svou registraci znovu potvrdit. Celý tento proces je zdokumentován a uložen. To zahrnuje uložení času provedení registrace a potvrzení, jakož i vaši IP adresu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletteru je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) nařízení GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat zrušením odběru newsletteru. Pro tento účel použijte odkaz ke zrušení odběru na konci newsletteru. Odvoláním není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů.

3.8     Užití z důvodu právní povinnosti

Vaše osobní údaje dále používáme, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit (např. uchovávání za účelem splnění obchodních nebo daňových povinností, poskytování v souladu s úředními nebo soudními příkazy, např. sdělování orgánům činným v trestním řízení).

V takovém případě je právním základem zpracování osobních údajů splnění právních požadavků (čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) nařízení GDPR). Pokud již nejsou potřeba pro plnění zákonných povinností, budou vaše osobní údaje okamžitě vymazány.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám, zásuvné moduly sociálních sítí, využívání poskytovatelů služeb

a. Naše internetové stránky mohou obsahovat i nabídky třetích osob. Když na takovou nabídku kliknete, předáme v potřebném rozsahu údaje příslušnému poskytovateli (např. informace, že jste danou nabídku objevil(a) na našich internetových stránkách, a případně další informace, které jste již za tímto účelem poskytl(a) na našich internetových stránkách)).

b. Používáme-li na svých internetových stránkách takzvané zásuvné moduly sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter, integrujeme je takto:

Při vaší návštěvě našich internetových stránek jsou zásuvné moduly sociálních sítí deaktivovány a provozovatelům těchto sítí tak nejsou předávány žádné údaje. Chcete-li použít jednu ze sítí, klikněte na příslušný zásuvný modul, čímž navážete přímé spojení se serverem dané sítě.

Pokud máte uživatelský účet na dané síti a jste v okamžiku aktivace zásuvného modulu přihlášen(a), může daná síť spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Pokud se tomu chcete vyhnout, odhlaste se před aktivací zásuvného modulu z dané sítě. Sociální síť nemůže spojit návštěvu jiných internetových stránek (společnosti Mercedes-Benz) s vaším uživatelským účtem, pokud zároveň neaktivujete zásuvný modul na dané stránce.

Aktivujete-li zásuvný modul sociální sítě, předá síť obsah, který se v důsledku toho stane dostupným přímo vašemu prohlížeči, jenž jej integruje do našich internetových stránek. V takovém případě může rovněž dojít k předání údajů iniciovaným a řízeným danou sociální sítí. Vaše připojení k sociální síti, předávání údajů mezi danou sítí a vaším systémem a vaše interakce na takové platformě se řídí výhradně zásadami ochrany osobních údajů dané sítě.

Zásuvný modul bude aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo nesmažete své cookies (viz článek 5.d).

Právním základem pro tento druh zpracování na našich internetových stránkách je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR), kterým je umožnit vám využívat zásuvné moduly sociálních sítí, které určíte tím, že na ně kliknete.

c. Když kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete zásuvný modul sociální sítě, mohou být vaše osobní údaje předány poskytovatelům ve státech mimo Evropský hospodářský prostor, které z hlediska Evropské unie (dále jen „EU“) nemusí zajišťovat „odpovídající úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů v souladu se standardy EU. Mějte prosím tuto skutečnost na paměti, než kliknete na odkaz nebo aktivujete zásuvný modul sociální sítě, čímž dáte podnět k předání vašich údajů.

d. K provozování, optimalizaci a zabezpečení našich internetových stránek rovněž využíváme kvalifikované poskytovatele služeb (např. poskytovatele IT služeb či marketingové agentury). Osobní údaje jim předáváme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování a užívání internetových stránek a jejich funkcí, pro účely prosazování oprávněných zájmů (oba případy čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) nařízení GDPR), za účelem plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) nařízení GDPR) nebo v rozsahu, v jakém jste k tomu udělil(a) souhlas (čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) nařízení GDPR). Více informací o příjemcích (v případě udělení souhlasu) naleznete v našem Systému správy souhlasů: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/cz/legal/privacy-statement.

5. Soubory cookie

a. Při návštěvě našich internetových stránek mohou být používány soubory cookie. Technicky se jedná o tzv. HTML soubory cookie a podobné softwarové nástroje, jako je web/DOM úložiště nebo lokální sdílené objekty (tzv. flash cookies), které společně označujeme jako soubory cookie.

b. Soubory cookie jsou malé soubory, které se uloží do vašeho stolního počítače, notebooku nebo mobilního zařízení, když navštívíte internetovou stránku. Z těchto souborů lze například rozpoznat, zda již došlo k připojení zařízení na internetové stránky, zohlednit váš preferovaný jazyk nebo jiné nastavení, nabídnout určité funkce (např. internetového obchodu či konfigurátoru vozidel) nebo rozpoznat vaše zájmy na základě vašeho užívání stránek. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

c. To, zda a jaké soubory cookie se při vaší návštěvě našich internetových stránek použijí, závisí na tom, které oblasti a funkce našich internetových stránek používáte a zda jste udělil(a) svůj souhlas s používáním souborů cookie, které nejsou z technického hlediska nezbytné v našem Systému správy souhlasů. Pro více informací a možnosti rozhodování klikněte zde:

https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/brand/privacy

d. Používání souborů cookie závisí také na nastavení webového prohlížeče, který používáte (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari či Mozilla Firefox). U většiny internetových prohlížečů je přednastaveno automatické přijímání některých typů souborů cookie, toto nastavení však obvykle můžete měnit. Stávající soubory cookie můžete kdykoliv smazat. Webové/DOM úložiště a lokální sdílené objekty můžete vymazat zvlášť. Podrobnější informace relevantní pro prohlížeč či zařízení, které používáte, naleznete v pokynech poskytovatele.

e. Souhlas (= schválení) s uložením souborů cookie a odmítnutí nebo vymazání souborů cookie se váží ke konkrétnímu zařízení a prohlížeči použitému v daném případě. Pokud používáte více zařízení nebo internetových prohlížečů, můžete v každém z nich učinit jiné rozhodnutí nebo použít jiná nastavení.

f. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout nebo vymazat, je možné, že nebudete mít přístup ke všem funkcím našich internetových stránek nebo že pro vás budou jednotlivé funkce dostupné jen v omezeném rozsahu.

6. Neexistence povinnosti k poskytnutí údajů

Poskytování osobních údajů subjekty údajů (vy, koncoví zákazníci) je obecně dobrovolné. Zpravidla neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost subjektů údajů poskytnout své údaje. V případě neposkytnutí osobních údajů (např. FIN/VIN kódu) však může dojít k tomu, že jednotlivé služby nebo jejich části nemohou být poskytnuty nebo nemohou být poskytnuty řádně. V jednotlivých případech může být takové ustanovení dokonce vyžadováno zákonem (např. v případě povinných svolávacích akcí).

7. Zabezpečení

Uplatňujeme technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem ochrany vašich údajů, které spravujeme nebo s nimiž nakládáme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob. Průběžně zlepšujeme svá bezpečnostní opatření v souladu s vývojem technologií.

8. Výmaz vašich osobních údajů

Vaše IP adresa a název vašeho poskytovatele internetových služeb, jež uchováváme z bezpečnostních důvodů, budou vymazány po uplynutí sedmi dnů, jak je uvedeno výše. Uchovávání je možné i nad rámec této lhůty. V takovém případě jsou IP adresy vymazány nebo zcizeny tak, aby je již nebylo možné přiřadit ke klientovi vznášejícímu dotaz.

Jinak vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestane být relevantní účel, pro nějž jsme dané údaje shromažďovali a zpracovávali. Po uplynutí této doby se uchovávání údajů provádí pouze v rozsahu nezbytném podle právních a správních předpisů nebo jiných právních předpisů, které se na nás na území EU vztahují, nebo podle právních předpisů třetích zemí, pokud obsahují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V případě, že by v jednotlivých případech nebylo možné osobní údaje vymazat, budou takové údaje označeny, čímž se omezí jejich další zpracování.

9. Práva subjektů údajů

a. Jako subjekt (osoba) zpracovávaných údajů máte právo na přístup k informacím (článek 15 nařízení GDPR), právo na opravu (článek 16 nařízení GDPR), právo na výmaz (článek 17 nařízení GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení GDPR) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení GDPR).

b. Pokud jste udělil(a) svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčena. Stejně tak není dotčeno další zpracování těchto údajů na jiném právním základě, například pro účely plnění zákonných povinností.

c. Právo vznést námitku:
Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je prováděno podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. e) nařízení GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů). Pokud vznesete námitku, budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje pouze v případě, že budeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo v případě, kdy zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu za účelem ochrany oprávněných zájmů na základě vyvažování zájmů, máte také právo vznést proti tomu kdykoli námitku, a to bez uvedení důvodů.

d. Své případné nároky či vysvětlení prosím zašlete, pokud možno, na tuto kontaktní adresu: dialog@mercedes-benz.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 nařízení GDPR).

10. Automatizovaná rozhodnutí

Vaše osobní údaje nebudeme používat k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), kterými je dotčeno vaše právní postavení nebo kterými jste jinak podstatně dotčen(a).

11. Centrální přístupová služba společnosti Mercedes-Benz AG

Pomocí centrální registrační služby společnosti Mercedes-Benz AG (Central Registration Service) se můžete zaregistrovat do kterékoli z internetových stránek nebo aplikací koncernu Mercedes-Benz a jeho značek, které jsou s touto službou propojeny. Platné podmínky užívání této služby zahrnují ustanovení týkající se ochrany údajů. Tyto podmínky užívání služby naleznete na registračních stránkách propojených webových stránek a aplikací.

12. Předávání údajů příjemcům (mimo Evropský hospodářský prostor)

12.1   Příjemci obecně

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

a. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely využíváme zpracovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem. Ponecháváme si kontrolu nad příslušnými osobními údaji a zůstáváme správcem údajů.

b. Pro účely zpracování plateb v průběhu objednávek předáváme platební údaje bankám nebo poskytovatelům platebních služeb, pokud to vyžaduje platební metoda.

c. V jednotlivých případech můžeme na vaši žádost sdílet osobní údaje nezbytné pro objednávku s naším obchodním zastoupením v zahraničí (ostatními společnostmi koncernu). Pokud neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro příslušnou třetí zemi mimo Evropský hospodářský prostor, provádí se předání údajů za účelem plnění smlouvy (na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

d. V jednotlivých případech předáváme osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, dozorovým úřadům, jiným orgánům, daňovým poradcům a právním zástupcům, je-li to zákonem přípustné a nezbytné.

12.2  Příjemci mimo Evropský hospodářský prostor

a. Při využívání poskytovatelů služeb (viz čl. 4 písm. d)) a předávání údajů s vaším souhlasem (= schválením) třetím osobám (viz např. článek 5) mohou být osobní údaje předávány příjemcům v jiných zemích, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „EU“), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor), a zpracovávány v nich, zejména USA a Indie.

b. V následujících zemích existuje z hlediska EU odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně): Andorra, Argentina, Kanada (s omezeními), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay. S příjemci v jiných zemích se zavazujeme uplatňovat standardní smluvní doložky EU a závazná podniková pravidla za účelem poskytnutí „dostatečné úrovně ochrany“ v souladu s právními požadavky. Informace o této záležitosti vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.d. výše.

 

Stav: červenec 2023