Všechny podmínky použití

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro používání časových kreditů / disků (PDF)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro dodávku dílenského vybavení (PDF)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro používání XENTRY Pass Thru EU a XENTRY Diagnosis Lite (dále jen „Software Open Shell“) (PDF)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro používání aplikací a datového obsahu pro poprodejní služby (PDF)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup XENTRY Diagnostické sady 4, XENTRY Diagnostické sady 4 Účel, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 a XENTRY Diagnostické COM sady (PDF)

Podmínky užívání pro platformu Mercedes-Benz B2B Connect, systém WebParts a Poprodejní aplikace a datový obsah

1. Všeobecné informace

1.1 Platforma Mercedes-Benz B2B Connect (dále jen platforma „B2B Connect“) je informační a obchodní platforma, která poskytuje přehled informací o opravách, servisu a originálních náhradních dílech Mercedes-Benz, jakož i přístup k nim.

Zákazníci budou mít přístup k online prodeji originálních náhradních dílů značky Mercedes-Benz (v rozsahu platném pro jejich příslušnou zemi), který je poskytován prostřednictvím systému WebParts (dále jen systém „WebParts“). Systém WebParts umožňuje zákazníkům nezávisle získávat informace o originálních náhradních dílech značky Mercedes-Benz, sledovat ceny a dostupnost originálních náhradních dílů a objednávat je od svého autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz. Kromě toho nabízí systém WebParts zákazníkům další výhody, jako je přístup k prodejní činnosti vašeho autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz a správu objednávek včetně šablon.

Kromě toho mají zákazníci přístup k on-line distribuci informací o opravách a servisních úkonech, které jsou prováděny v rámci platformy B2B Connect, včetně informací o údržbě, diagnostických řešeních a dílenském vybavení (dále jen „Poprodejní aplikace a datový obsah“).

B2B Connect, WebParts a Poprodejní aplikace a datový obsah společně dále jen „Systémy“.

V neposlední řadě mohou zákazníci v rámci platformy B2B Connect využít nástroj pro hodnocení, který jim umožňuje hodnotit Systémy a jejich výkon a poskytovat zpětnou vazbu (dále jen „Rater 5*“).

1.2 Poskytovatelem platformy B2B Connect a systému WebParts je společnost Mercedes-Benz Česká Republika, s.r.o., se sídlem na adrese Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 – Chodov (dále jen „MBCZ“). Poskytovatelem Poprodejních aplikací a datového obsahu, které jsou k dispozici ke koupi a užívání prostřednictvím platformy B2B Connect v Evropské unii (EU), Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) nebo ve Spojeném království je společnost Mercedes-Benz AG, se sídlem ve Stuttgartu (dále jen „MBAG“). Mimo tato území bude poskytovatelem Poprodejních aplikací a datového obsahu společnost MBCZ.

1.3 Systémy patří společnosti MBAG, která také zajišťuje jejich technickou podporu. Systémy jsou nabízeny a určeny výhradně podnikatelům ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tj. pro B2B a nezávislé dodavatele, kteří provádějí služby údržby a oprav motorových vozidel (dále jen „Zákazníci“). Užívání systémů koncovými zákazníky a spotřebiteli není výslovně povoleno.

1.4 Povolení k užívání Systémů závisí na jejich dostupnosti v každé zemi a na schválení žádosti Zákazníka o přijetí (viz registrační proces popsaný v čl. 2.2 těchto podmínek užívání), které je učiněno e-mailem potvrzujícím přijetí. Zákazník ve své žádosti o přijetí uvede název své organizace, adresu jejího sídla a jméno a e-mailovou adresu správce Zákazníka. Další uživatelé organizace mohou být vytvořeni výhradně správcem Zákazníka. Pro každou organizaci je povolen pouze jeden správce. Kromě toho musí Zákazníci patřit do oprávněné skupiny osob příslušného Systému. Podmínky pro získání statusu oprávněného uživatele jsou uvedeny níže v těchto podmínkách užívání (dále jen „Podmínky užívání“). Přijetím těchto Podmínek užívání nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na poskytnutí služeb veškerých výše uvedených Systémů.

1.5 Tyto Podmínky užívání stanoví pravidla užívání Systémů Zákazníky.

2. Technické požadavky, registrace a účty, pravidla užívání, licence

2.1 K užívání Systémů potřebují Zákazníci standardní PC/notebook a prohlížeč kompatibilní s moderními webovými standardy.

2.2 Za účelem užívání Systémů je nutné provést registraci a vytvoření účtu prostřednictvím systému UMAS společnosti MBAG. Na registraci a vytvoření účtu se vztahují podmínky užívání a předpisy o ochraně osobních údajů pro systém UMAS. Jakmile si Zákazník vytvoří takový účet a obdrží e-mailem jeho potvrzení prostřednictvím společnosti MBAG, stává se oprávněným uživatelem platformy B2B Connect a dalších Systémů přístupných prostřednictvím tohoto účtu. Na užívání jiných Systémů se však vztahují samostatné podmínky, podmínky užívání a další oznámení o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno níže.

2.3 Zákazník se zavazuje, že nesdělí údaje o svém účtu, které mu nebo jeho personálu (např. jeho zaměstnancům) byly přiděleny, žádné neoprávněné osobě (zejména jakékoli osobě mimo organizaci Zákazníka). Společnost MBCZ vylučuje jakoukoli odpovědnost za zneužití uživatelského účtu a hesla v rámci organizační jednotky Zákazníka.

2.4 Společnost MBCZ si vyhrazuje právo zablokovat Zákazníka / jeho uživatele v případě známek nevhodného užívání účtu. Za nevhodné se považují zejména případy užití, kdy Zákazník užívá Systémy nebo informace v nich poskytnuté mimo zamýšlené účely užití, užívá systém k nezákonným účelům nebo účelům porušujícím práva společnosti MBCZ či třetích osob nebo je užívá v rozporu s dalšími pokyny stanovenými společností MBCZ. Zákazník tudíž zaručuje, že údaje, které poskytl společnosti MBCZ, zejména údaje poskytnuté v souvislosti s jeho žádostí o přijetí podle článku 1.4, jsou pravdivé a úplné. Zákazník se zavazuje, že bude společnost MBCZ neprodleně informovat o veškerých budoucích změnách poskytnutých údajů. Totéž platí pro veškeré údaje, které Zákazník poskytne během zakládání dalších účtů pro oprávněné uživatele. Zákazník se dále zavazuje, že zajistí, aby hardware a software jím využívaný pro užívání platformy B2B Connect, včetně počítačových pracovních stanic, routerů, datových komunikačních systémů apod., budou prosty jakýchkoli virů, červů, trojských koní apod. Pokud jde o jakékoli údaje nahrané Zákazníkem, Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl držitelem veškerých práv k nahraným údajům a aby byl oprávněn s nimi volně nakládat, včetně toho, aby nahrané údaje nebyly zatíženy právy třetích osob, která by takovému užití bránila.

2.5 Za předpokladu, že Zákazník dodrží tyto Podmínky užívání, udělí společnost MBCZ nebo její poskytovatelé obsahu Zákazníkovi omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci bez práva udělovat podlicence k přístupu a užívání platformy B2B Connect, systému WebParts a Poprodejních aplikací a datového obsahu pro své vlastní obchodní účely. Veškerá práva, která nejsou Zákazníkovi výslovně udělena v těchto Podmínkách užívání, si vyhrazuje a zachová společnost MBCZ nebo její poskytovatelé licencí. Zákazník není oprávněn umožnit přístup k platformě B2B Connect třetím osobám mimo svou organizaci. To se nevztahuje na třetí osoby, které jménem Zákazníka plní provozní úkoly v souvislosti s používáním DSB. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu společnosti MBCZ jakkoli vkládat s pomocí framingu jakékoli ochranné známky, loga nebo jiné vyhrazené informace (včetně obrázků, textu, struktury stránek nebo formy) platformy B2B Connect, systému WebParts nebo Poprodejních aplikací a datového obsahu.

3. Dostupnost služeb 

3.1 Může dojít k přerušení dostupnosti z důvodu nutné údržby internetových stránek. K přerušení dostupnosti může dojít v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiných příčin mimo kontrolu společnosti MBCZ.

3.2 Společnost MBCZ upozorňuje, že

1) je technicky nemožné zpřístupnit Systémy bez jakýchkoli chyb a poskytovatel proto nenese žádnou odpovědnost,
2) tyto chyby mohou vést k dočasnému odstavení Systémů,
3) dostupnost Systémů závisí na podmínkách a výkonnosti, které společnost MBCZ nemůže ovlivnit, jako jsou přenosová kapacita a telefonní spojení mezi různými zúčastněnými stranami. Společnost MBCZ nenese odpovědnost za výpadky v této oblasti.

4. Povinné pokyny k užívání platformy B2B Connect, Centrum prodejců na platformě B2B Connect

Platforma B2B Connect poskytuje službu, která Zákazníkovi umožňuje vytvářet vozidla tak, aby bylo možné rychleji vyhledávat díly a technické informace daného vozidla koncového zákazníka. Přijetím těchto Podmínek užívání se Zákazník zavazuje poskytnout koncovému zákazníkovi veškeré relevantní informace a zajistit, aby byl v této souvislosti Zákazník oprávněn používat osobní údaje koncového zákazníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ohledem na identifikační číslo vozidla („FIN/VIN“ kód) koncového zákazníka, registrační značku vozidla a jméno koncového zákazníka, je-li relevantní a jsou-li takové údaje zadávány.

Zákazník může na vyžádání získat podporu od předem vybraného autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz prostřednictvím Centra prodejců na platformě B2B Connect (dále jen „Centrum prodejců“), které zvolenému autorizovanému partnerovi společnosti Mercedes-Benz umožní poskytovat podporu týkající se stížností nebo jiných požadavků souvisejících s platformou B2B Connect a systémem WebParts. Na základě předchozího potvrzení získá vybraný autorizovaný partner společnosti Mercedes-Benz přístup k servisním požadavkům (tj. tiketům) Zákazníka za účelem poskytnutí podpory. Taková podpora je poskytována pouze v rámci vztahu mezi Zákazníkem a autorizovaným partnerem společnosti Mercedes-Benz a výhradně na odpovědnost autorizovaného partnera. Společnost MBCZ nenese žádnou odpovědnost za užívání Centra prodejců ze strany autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz ani za dodatečnou podporu poskytovanou Zákazníkovi prostřednictvím Centra prodejců. Tím však není dotčen článek 10.

5. Další ustanovení o užívání systému WebParts

5.1 Zákazník se může do systému WebParts dostat prostřednictvím platformy B2B Connect. Pro nákup dílů prostřednictvím systému WebParts je však Zákazník povinen přijmout samostatné podmínky užívání a mít aktivovánu možnost zadávat on-line objednávky příslušným autorizovaným partnerem společnosti Mercedes-Benz. Poté bude mít Zákazník možnost nakupovat díly přímo od autorizovaných partnerů společnosti Mercedes-Benz prostřednictvím systému WebParts. Tento nákup bude vycházet z všeobecných obchodních podmínek a ustanovení o ochraně osobních údajů nebo oznámení autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz, který je smluvním partnerem Zákazníka. Platba bude provedena samostatně a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz.

5.2 Zákazník si může vybrat díly od autorizovaných partnerů společnosti Mercedes-Benz a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ (Add to cart) je umístit do takzvaného nákupního košíku.

5.3 Nabídka dílů nepředstavuje právně závaznou nabídku ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, nýbrž pouze výzvu k podání nabídek („invitatio ad offerendum“). Nedohodnou-li se autorizovaný partner společnosti Mercedes-Benz a Zákazník jinak, odešle Zákazník závaznou žádost o koupi dílů kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ (send order) a smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy autorizovaní partneři společnosti Mercedes-Benz Zákazníkovu objednávku přijmou zasláním potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky může být buď zasláno autorizovaným partnerem společnosti Mercedes-Benz v elektronické podobě, nebo vygenerováno přímo v systému WebParts. V tomto ohledu jedná společnost MBCZ pouze jako oznamovatel oznámení o přijetí příslušných vyjádření záměru. Před odesláním objednávky může Zákazník údaje kdykoli změnit a zobrazit.

5.4 V případě, že Zákazník bude mít zájem o představení systému WebParts, nabízí tuto službu autorizovaní partneři společnosti Mercedes-Benz. Příslušné příručky systému jsou případně k dispozici na adrese https://b2bconnect.mercedes-benz.com/cz#home_section.

5.5 Při objednávání dílů od autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz prostřednictvím systému WebParts budou v systému uvedeny údaje o společnosti autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz, jakož i odpovídající informace o slevě od autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz. Při objednávání dílů obdrží autorizovaný partner společnosti Mercedes-Benz údaje o objednávce (objednané díly, jejich počet a číslo objednávky), včetně údajů o společnosti (název a adresa organizace, uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) odkazující na Zákazníka a příslušnou transakci. Tyto informace se používají pro objednávání dílů online, související měření přijetí na trhu a další vývoj systému.

5.6 Společnosti MBCZ budou poskytnuty určité informace o transakcích Zákazníků provedených prostřednictvím systému WebParts, které budou Zákazníkům zobrazeny v platformě B2B Connect, včetně historie objednávek, konkrétních informací o zakoupených dílech apod.

5.7 Další informace o zpracování osobních údajů Zákazníků, které jsou předávány autorizovanému partnerovi společnosti Mercedes-Benz za účelem umožnění nákupu dílů, mohou být uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů nebo souvisejících podmínkách příslušného autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz.

5.8 Autorizovaní partneři společnosti Mercedes-Benz, společnost MBCZ ani společnost MBAG nenesou žádnou odpovědnost za chybějící nebo nesprávné informace, například informace o instalaci, cenách a slevách. Dostupnost zobrazených dílů vychází ze zkušeností a není závazná. Dodací lhůta není sjednána.

6. Další ustanovení o užívání Poprodejních aplikací a datového obsahu

6.1 Pokud se společnost MBCZ nachází na území Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) nebo Spojeného království, bude Zákazník při objednávání Poprodejních aplikací a datového obsahu prostřednictvím platformy B2B Connect nakupovat příslušné služby přímo od společnosti MBAG. Nachází-li se společnost MBCZ mimo území Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) nebo Spojeného království, budou Poprodejní aplikace a datový obsah zakoupeny od společnosti MBCZ. Na vlastní koupi Poprodejních aplikací a datového obsahu se použijí všeobecné obchodní podmínky, včetně souvisejících ustanovení o ochraně osobních údajů a oznámení společností MBAG nebo MBCZ.

6.2 Zákazník si může vybrat Poprodejní aplikace a datový obsah a umístit je do takzvaného nákupního  košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ (Add to basket).

6.3 Nabídka Poprodejních aplikací a datového obsahu nepředstavuje právně závaznou nabídku ve smyslu § 145 německého občanského zákoníku, nýbrž pouze výzvu k podání nabídek („invitatio ad offerendum“). Nedohodnou-li se společnost MBCZ nebo společnost MBAG a Zákazník jinak, odešle Zákazník závaznou žádost o koupi Poprodejních aplikací a datového obsahu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku a zaplatit“ (confirm order and pay) a smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy společnost MBCZ nebo společnost MBAG Zákazníkovu objednávku přijme zasláním potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude zasláno elektronicky. V tomto ohledu jedná společnost MBCZ pouze jako oznamovatel oznámení o přijetí příslušných vyjádření záměru. Před odesláním objednávky může Zákazník údaje kdykoli změnit a zobrazit.

6.4 Informace týkající se zpracování osobních údajů Zákazníků nebo zákazníků Zákazníka prostřednictvím společnosti MBAG nebo společnosti MBCZ v souvislosti s poskytováním Poprodejních aplikací a datového obsahu jsou uvedeny ve zvláštních předpisech o ochraně osobních údajů pro Poprodejní aplikace a datový obsah.

7. Další ustanovení o užívání nástroje 5*Rater

7.1 Během užívání nástroje 5*Rater pro hodnocení výkonnosti autorizovaného partnera společnosti Mercedes-Benz budou společnosti MBCZ a autorizovanému partnerovi společnosti Mercedes-Benz, kterého se Zákazníkovo hodnocení týká, předány určité údaje Zákazníka, včetně obchodní firmy Zákazníka a údajů souvisejících s nákupem.

7.2 Další podrobnosti o tom, jak společnost MBAG, společnost MBCZ nebo autorizovaný partner společnosti Mercedes-Benz používají údaje, jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů platformy B2B Connect.

8. Autorská práva a práva k databázím

8.1 Veškerý obsah zahrnutý v Systémech nebo poskytnutý Systémy, jako jsou texty, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, audio ukázky, digitální materiál ke stažení či soubory údajů, podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány, a to ani pro komerční účely, ani za účelem dalšího šíření, ani nesmí být upravovány a používány na jiných internetových stránkách. Některé materiály podléhají autorským právům osob, které tyto materiály zpřístupnily.

8.2 Zákazníci nesmí systematicky extrahovat a/nebo opětovně používat základní součásti Systémů bez výslovného písemného souhlasu společnosti MBAG. Zejména nesmí bez výslovného písemného souhlasu společnosti MBAG používat programy k vytěžování dat, roboty nebo podobné programy sloužící ke sběru či extrakci za účelem extrahování jakýchkoli základních součástí Systémů k jejich opětovnému použití (ať již jednorázově či vícekrát). Zákazníci dále nejsou bez výslovného písemného souhlasu společnosti MBAG oprávněni vytvořit a/nebo zveřejnit vlastní databázi obsahující základní součásti Systémů.

9. Nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví

Společnost MBAG respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Má-li Zákazník za to, že jeho práva duševního vlastnictví byla užita způsobem, který vede k obavám z porušení těchto práv, musí postupovat v souladu s postupem pro ohlašování porušení práv společnosti MBCZ / MBAG.

10. Odpovědnost

10.1 Společnost MBCZ se vždy snaží zajistit dostupnost Systémů bez přerušení a bezchybnost přenosů dat. Vzhledem k povaze sítě internet to však nelze zaručit. Za účelem umožnění opravy, údržby nebo zavedení nového vybavení může být přístup Zákazníka do Systémů případně přerušen nebo omezen. Společnost MBCZ se pokusí omezit četnost a dobu trvání takových dočasných přerušení či omezení.

10.2 Pokud je odpovědnost společnosti MBCZ vyloučena nebo omezena, vztahuje se to i na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a spolupracujících subjektů.

10.3 Ve vztahu ke skutečnému poskytování zakoupených Poprodejních aplikací a datového obsahu se použijí příslušné všeobecné obchodní podmínky společnosti MBCZ nebo společnosti MBAG.

11. Odkazy na jiné internetové stránky

11.1 Pokud jde o odkazy na jiné internetové stránky, které neprovozuje společnost MBCZ, a obsah umístěný na takových internetových stránkách, společnost MBCZ nemůže obsah takových internetových stránek kontrolovat, neboť jsou na společnosti MBCZ zcela nezávislé.

11.2 Z tohoto důvodu společnost MBCZ nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto internetových stránek a důsledky jejich užívání návštěvníky těchto internetových stránek. Přístup ke všem internetovým stránkám dostupným prostřednictvím odkazů je na vlastní riziko Zákazníka.

11.3 Jiné internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky společnosti MBCZ. Uvedení takového odkazu vyžaduje předchozí souhlas společnosti MBCZ.

11.4 Podmínky užívání se v jejich případě vztahují na služby internetových stránek, v souvislosti s nimiž poskytovatel uvedl odkazy na produkty společnosti MBCZ.

12. Změny Podmínek užívání 

Společnost MBCZ je oprávněna upravovat funkce poskytované prostřednictvím platformy B2B Connect (včetně Poprodejních aplikací a datového obsahu) a obsah systému WebParts, pokud takové změny nevyžadují změnu těchto Podmínek užívání. Společnost MBCZ písemně (např. e-mailem) informuje Zákazníka nejméně jeden měsíc před takovou změnou.

Společnost MBCZ je oprávněna tyto Podmínky užívání kdykoli jednostranně změnit, je-li taková změna neutrální nebo výhodná pro Zákazníka. V opačném případě bude společnost MBCZ Zákazníka písemně informovat nejméně šest (6) týdnů před provedením takové změny. Nevznese-li Zákazník vůči těmto změnám písemnou námitku do čtyř (4) týdnů od obdržení takového oznámení, stanou se navrhované změny pro Smluvní strany závazné šest (6) týdnů po doručení oznámení. Společně s takovým oznámením sdělí Společnost MBCZ Zákazníkovi důsledky nevznesení námitky vůči těmto změnám. Zákazník je oprávněn vznést vůči změnám námitku. Vznese-li Zákazník námitku, je společnost MBCZ oprávněna ukončit jeho užívání Systémů dotčených takovou změnou ze závažného důvodu.

Ve vztahu ke skutečnému poskytování zakoupených Poprodejních aplikací a datového obsahu se použijí příslušné všeobecné obchodní podmínky společnosti MBCZ nebo společnosti MBAG.

Tím není dotčen článek 13 těchto Podmínek užívání

13. Doba trvání a ukončení Podmínek užívání

13.1 Platnost těchto Podmínek užívání začíná okamžikem jejich přijetí a zůstávají v platnosti i po ukončení (ve vztahu ke všem ukončením podle tohoto článku 13 postačuje výpověď písemnou formou).

13.2 Zákazník je oprávněn tyto Podmínky užívání kdykoli vypovědět s výpovědní dobou v délce čtyř týdnů, po jejímž uplynutí zaniká jeho právo používat platformu B2B Connect a systém WebParts. S ohledem na skutečné poskytování Poprodejních aplikací a datového obsahu se použijí příslušné obchodní podmínky.

13.3 Společnost MBCZ je oprávněna ukončit poskytování služeb platformy B2B Connect a systému WebParts a je oprávněna ukončit právo Zákazníka na jejich užívání s výpovědní dobou v délce čtyř týdnů. S ohledem na skutečné poskytování Poprodejních aplikací a datového obsahu se použijí příslušné obchodní podmínky.

13.4 Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tyto Podmínky užívání okamžitě ukončit z řádného důvodu.

13.5 Ukončení z řádného důvodu je možné zejména v případě zrušení platnosti hlavní licence. Práva společnosti MBCZ poskytovat Zákazníkovi platformu B2B Connect vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi společnostmi MBAG a MBCZ. Společnost MBCZ je proto oprávněna tyto Podmínky užívání ukončit bez předchozího písemného oznámení doručeného Zákazníkovi, pokud je právo společnosti MBCZ poskytovat platformu B2B Connect ze strany společnosti MBAG ukončeno nebo není prodlouženo. 

14. Soudní příslušnost a rozhodné právo 

14.1 Neshody a spory vyplývající z těchto Podmínek užívání se řídí výhradně právem České republiky.

14.2 Místně příslušným soudem je výhradně soud místně příslušný podle sídla společnosti MBCZ.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 V případě porušení těchto Podmínek užívání je společnost MBCZ dále oprávněna uplatnit svá práva v každém případě porušení těchto Podmínek užívání Zákazníkem.

15.2 Je-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání z jakéhokoli důvodu neúčinné, neplatné nebo nevykonatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude jím dotčena platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

15.3 Neplatností ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užívání. V takovém případě bude takové ustanovení nahrazeno jiným právně přípustným ustanovením, které odpovídá významu a účelu neplatného ustanovení.

 

Stav: leden 2024